Archivo del Autor: Mónica Bou Pastor

VIII JORNADES SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA CV – Primera circular

VIII JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VIII JDL 2017)

València, 14 de desembre de 2017

(PRIMERA CIRCULAR)

“El finançament del desenvolupament local i el seu retorn”

En edicions anteriors de les nostres JDL hem plantejat temàtiques on vinculàvem el bon desenvolupament local amb tot un grapat d’àmbits o formes de fer (estratègies) com són, la innovació (inclosa la social), la responsabilitat territorial (i no només corporativa, l’avaluació i política, les xarxes socials entre empreses, institucions públiques i societat civil, la participació i la cultura, l’equitat social o la sostenibilitat com a visió integral orientada cap a desenvolupament, i no només cap al creixement. Si bé és un bon camí, creguem que encara no completem tots els ingredients d’un model de desenvolupament local a implantar al nostre País, quedant-nos alguns pendents com la qüestió del seu finançament i del retorn que s’obté.

Dimensió econòmica del desenvolupament que està molt present a la seua pràctica quotidiana, tant és així que molts tècnics i polítics quan parlem de desenvolupament local, l’anomenem com a desenvolupament econòmic local (també DEL), vinculant-lo amb el funcionament dels negocis, les empreses, l’ocupació, els ingressos i guanys monetaris, etc. i els efectes que tot açò té sobre el territori.

En aquesta 8a edició de les nostres jornades, volem centrar la temàtica en eixa dimensió, on les administracions locals són entitats prestadores de béns i serveis per als seus ciutadans i ciutadanes. I ho fan directament amb el seu propi personal (del que són ocupadors/empresaris) o a través contractes amb proveïdors, entitats financeres…. El que suposa unes despeses i inversions que cal respondre a una estratègia i una adequada administració i comptabilitat. I entre elles, les accions sobre l’ocupació, l’emprenedoria, el foment empresarial i comercial, la capacitació laboral, etc., en general parcialment finançades amb subvencions d’administracions d’àmbit superior. Cas semblant és el de la realització d’obres municipals, en les compres i contractacions de serveis es pot fer dins una estratègia de desenvolupament local, on caldria valorar els retorns que dites despeses/inversions han tingut en l’economia local i els mateixos ingressos municipals.

Per aquestes VIII JDL 2017, voldríem conèixer experiències i pràctiques de desenvolupament econòmic local, on l’entitat local ha fet inversions i despeses pròpies (amb o sense suport extern) que han repercutit en el benestar dels seus ciutadans, buscant aliances estratègiques amb empreses del territori i on s’haja valorat el retorn socioeconòmic obtingut, més enllà del rèdit polític i/o electoral.

Els programes poden ser de qualsevol àrea d’activitat socioeconòmica vinculada directa o indirectament amb l’ocupació i el desenvolupament del territori, incloent-hi a manera d’exemple, programes d’estalvis i eficiències (energètiques, hidràuliques, de processos, de qualitat, equitat, inserció…), la creació de vivers d’empreses, programes d’acceleració d’empreses, inversions en foment del turisme local, creació d’una marca de qualitat local, disseny d’un pla estratègic local, creació d’una agència/organisme/departament especialitzat dins la corporació local (inclosa l’associacionisme intermunicipal), millores tecnològiques que permeten reduir una despesa econòmica directa o indirectament, la creació d’una moneda complementària, la compra pública verda o responsable, la contractació amb clàusules socials, etc.. però sempre, a ser possible, que estiga analitzat el seu impacte i retorn, bé en termes monetaris o en altres tipus de balanços.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a aquesta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de maig de 2017 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línies on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada El finançament del desenvolupament local i el seu retorn.

Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 30 de juny de 2017 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans del 15 de setembre, que serà avaluat pel Comitè Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que es farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada del 14 de desembre.

Més informació a: http://gridet.blogs.uv.es/

logos jdl 2017 B.jpg

VIII JORNADA SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(VIII JDL 2017)

Valencia, 14 de diciembre de 2017

(PRIMERA CIRCULAR)

“La financiación del desarrollo local y su retorno”

En ediciones anteriores de nuestras JDL hemos planteado temáticas donde vinculamos el buen desarrollo local con todo un abanico de ámbitos o formas de hacer (estrategias) como son, la innovación (incluida la social), la responsabilidad territorial (y no sólo corporativa), la evaluación y política, las redes sociales entre empresas, instituciones públicas y sociedad civil, la participación y la cultura, la equidad social o la sostenibilidad como visión integral orientada hacia desarrollo, y no sólo hacia el crecimiento. Si bien es un buen recorrido, creemos que todavía no hemos completado con todos los ingredientes necesarios para un modelo de desarrollo local a implantar en nuestro país. Faltan ingredientes como la cuestión de su financiación y del retorno que se obtiene a posteriori.

Dimensión económica del desarrollo que está muy presente en su práctica cotidiana, tanto es así que muchos técnicos y políticos cuando hablamos de desarrollo local, lo denominamos como desarrollo económico local (también DEL), vinculandolo al funcionamiento de los negocios, las empresas,el empleo, los ingresos y ganancias monetarias, etc. los efectos que todo esto tiene sobre el territorio.

En esta octava edición de nuestras jornadas, queremos centrar la temática en esa dimensión, donde las administraciones locales son entidades prestamistas de bienes y servicios para sus ciudadanos y ciudadanas. Y lo hacen directamente con su propio personal (del que son empleadores/empresarios) o a través contratos con proveedores, entidades financieras…. Lo cual supone unos gastos e inversiones que tienen que responder a una estrategia, a una adecuada administración y contabilidad. Y entre ellas destacamos las acciones sobre el empleo, la emprendeduría, el fomento empresarial y comercial, la capacitación laboral, etc., que son por lo general parcialmente financiadas con subvenciones de administraciones de ámbito superior. Caso parecido es el de la realización de obras municipales, en las compras y contrataciones de servicios se puede hacer dentro de una estrategia de desarrollo local, donde habría que valorar los retornos que los dichos gastos/inversiones han tenido en la economía local y los mismos ingresos municipales.

Para estas VIII JDL 2017, querríamos conocer experiencias y prácticas de desarrollo económico local, donde la entidad local ha hecho inversiones y gastos propios (con o sin apoyo externo) que han repercutido en el bienestar de sus ciudadanos, buscando alianzas estratégicas con empresas del territorio y donde se haya valorado el retorno socioeconómico obtenido, más allá del rédito político y/o electoral.

Los programas pueden ser de cualquier área de actividad socioeconómica vinculada directa o indirectamente con el empleo y el desarrollo del territorio, incluyendo en manera de ejemplo, programas de ahorro y eficiencia (energéticas, hidráulicas, de procesos, de calidad, equidad, inserción…), la creación de viveros de empresas, programas de aceleración de empresas, inversiones en fomento del turismo local, creación de una marca de calidad local, diseño de un plan estratégico local, creación de una agencia/organismo/departamento especializado dentro de la corporación local (incluida el asociacionismo intermunicipal), mejoras tecnológicas que permiten reducir un gasto económico directa o indirectamente, la creación de una moneda complementaria, la compra pública verde o responsable, la contratación con cláusulas sociales, etc.. pero siempre, a ser posible, que sea analizado su impacto y retorno, bien en términos monetarios o bien en otro tipo de balance.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tienen que atender a los siguientes plazos y requisitos:

1) Presentar antes del 30 de mayo de 2017 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha llevado a cabo, vinculada “La financiación del desarrollo local y su retorno”

Enviar al correo: jdl.gridet@gmail.com

2) Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada. Antes del 30 de junio de 2017 se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 15 de septiembre. Este texto será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará al efecto y que se entregará el día de la Jornada del 14 de diciembre.

Más información en: http://gridet.blogs.uv.es/

VII JDL 2017 Primera circular

Desarrollo local sostenible y empleo verde

portada_jdl_2016_dls_empleo_verde_def

Desarrollo local sostenible y empleo verde

Los textos que se recogen en esta publicación son una selección de las experiencias presentadas en las VII Jornadas sobre Desarrollo Local de la Comunitat de Valenciana (VIIJDL2016) celebradas el 15 de diciembre de 2016 en el Campus de Tarongers de la Universitat de València

Coordinadores:
Ricard Calvo, Mónica Bou y Jaume Portet
GRIDET (Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València)

Comité científico:

Jaume Portet (GRIDET), coordinador del Comité Inmaculada Garrido (Experta en Desarrollo Local) Isabel Sancho (Universidad de Alicante)
José Domingo Martínez (ADLYPSE)
Antonio Martínez Puche (Universidad de Alicante) José Antonio Navarro (Pactem Nord-Adlypse) Ricard Calvo (Universitat de València-IIDL-GRIDET)

Licencia CopyLeft. Se permite la reproducción total o parcial de este libro y sus artículos, a condición de citar la fuente y el autor. CreativeCommons.

Edita: Editorial Neopatria, c.b.
C/ del Mur, 1-entlo. A – 46600 Alzira (Valencia) www.neopatria.es – info@neopatria.es Impreso en Alfa Delta Digital, s.l.
ISBN: 978-84-16833-27-6
Depósito legal: V-3038-2016

VII JORNADES DESENVOLUPAMENT LOCAL CV Programa

cartell VII JDL 2016

Cartell e inscripcions VII JDL CV 2016

cartell VII JDL 2016

EL GRIDET PARTICIPARÁ EN EL FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 2016 en Alicante

FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 2016 en Alicante

El jueves 3 de noviembre de 12:30 a 13:30 este grupo representado por su director Ricard Calvo debatirá en la conferencia titulada “Generar actividad empresarial a través de la participación social” junto a Rocío Briones , DG de Empleo y Formación del SERVEF y Paloma Tarazona , directora de FEVECTA. Modera José D. Martínez Técnico en Gestión del DL en ADLYPSE CV.

DESCRIPCIÓN

Debatir sobre los futuros modelos de pactos territoriales y de desarrollo local participativo como instrumentos de vertebración territorial, capaces de generar y captar inversiones para la creación de actividad empresarial y empleo, en la que administración, emprendedores y empresarios/as deben asumir un papel más activo en la dinamización, implementación y consolidación de acciones innovadoras sostenibles.

La idea principal es transmitir, principalmente a emprendedores/as y empresarios/as, así como a diferentes profesionales del ámbito del desarrollo local, que su participación activa en la dinamización del territorio es imprescindible y que deben asumir el rol de contribuir a generar actividad y riqueza  formando parte de los diferentes órganos participativos que se generan en el territorio junto al resto de entidades y organizaciones habituales.

Contaremos con la visión de la administración autonómica como impulsora de este nuevo paradigma de desarrollo territorial, con la red Si o Si por el emprendimiento social, para fomentar e incentivar a emprendedores/as a iniciar proyectos con marcado carácter social social e inclusivo y a la Universidad de Valencia para transmitir lecciones aprendidas y buenas prácticas de iniciativas territoriales recogidas en diferentes publicaciones, que ya han sido implementadas con éxito y que por lo tanto, podrían contribuir a mejorar los pactos territoriales futuros.

Enlace e inscripción on line: http://www.focuspyme.es/?op=14&n=11277focus_2016

Comunicado nueva etapa que marca la recta final hacia las VII Jornadas sobre Desarrollo Local 2016

La jornada tindrà lloc el pròxim 15 de desembre a València

Agraïm molt sincerament a totes les persones que han presentat experiència la seua participació. Estem molt satisfets amb la resposta a la nostra convocatòria de la passada primavera doncs van ser presentades per a la seua valoració prop de trenta experiències.

Algunes d’aquestes comunicacions , malgrat el seu interès , no s’adequaven a la temàtica d’aquesta edició. Unes altres presentaven una visió pobra o parcial sobre la idea de la sostenibilitat i algunes malgrat ser apropiades, al final , per diversos motius no han sigut acabades a temps.

És per açò que finament han sigut seleccionades 16 comunicacions que han sigut sotmeses a les valoracions i suggeriments del nostre comitè científic.

Hem agrupat inicialment aquestes experiències en quatre grups:

1- Models i plans integrals de desenvolupament local sostenible.

2- Enfocaments des de l’economia.

3- Programes ambientals.

4- Experiències transversals.

A partir del 5 de novembre aquestes comunicacions ja avaluades i revisades pels seus autors i autores seran remeses a l’editorial perquè la publicació estiga maquetada i llista el dia de la seua presentació en la nostra VII Jornada.

Finalment , ressaltar la qualitat i varietat de les comunicacions. Valorem l’esforç realitzat per plasmar per escrit i compartir aquestes experiències perquè servisquen d’inspiració a altres professionals del desenvolupament local.

Moltes gràcies!

Comunicado sobre la nueva etapa que marca la recta final hacia las VII Jornadas sobre Desarrollo Local 2016

La jornada tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en Valencia

Agradecemos muy sinceramente a todas las personas que han presentado experiencia su participación. Estamos muy satisfechos con la respuesta a nuestra convocatoria de la pasada primavera pues fueron presentadas para su valoración cerca de treinta experiencias.

Algunas de estas comunicaciones , pese a su interés , no se adecuaban a la temática de esta edición. Otras presentaban una visión pobre o parcial sobre la idea de la sostenibilidad y algunas pese a ser apropiadas, al final , por diversos motivos no han sido terminadas a tiempo.

Es por ello que finamente han sido seleccionadas 16 comunicaciones que han sido sometidas a las valoraciones y sugerencias de nuestro comité científico.

Hemos agrupado inicialmente dichas experiencias en cuatro grupos:

1- Modelos y planes integrales de desarrollo local sostenible.

2- Enfoques desde la economía.

3- Programas ambientales.

4- Experiencias transversales.

A partir del 5 de noviembre estas comunicaciones ya evaluadas y revisadas por sus autores y autoras serán remitidas a la editorial para que la publicación este maquetada y lista el día de su presentación en nuestra VII Jornada.

Por último , resaltar la calidad y variedad de las comunicaciones. Valoramos el esfuerzo realizado por plasmar por escrito y compartir estas experiencias para que sirvan de inspiración a otros profesionales del desarrollo local.

Muchas gracias!

Normes presentació experiències VII JDL 2016

normes exp VII JDL 2016

Crónica resumen Encuentro Comarcal sobre DL en Gandía

portada_resum_gandia

Durant la jornada del passat 25 de maig, va tenir lloc en les magnífiques instal·lacions del Urbalab Gandia una nova edició de la “Trobada Comarcal per al Desenvolupament Local” del GRIDET.

Aquesta trobada ha comptat amb la col·laboració de múltiples institucions i professionals en col·laboració amb representants de les Universitats de València i Alacant, ADLYPSE.CV, la FVMP i el Servef.

Destacar la presència de responsables tècnics de ajuntaments i entitats de tota la CV: Gandia, Tavernes de la Valldigna, Picassent, Picanya, Oliva, Ontinyent, Mancomunitat de Municipis de la Safor, Canals, Quart de Poblet, Beniarjó, Real de Gandia, Alfafar, València (Fundació CV Pacte per a l’Ocupació València) i (Taller d’Ocupació i Promoció Turística VLC) , Pactem Nord (Horta Nord València) ,AMUFOR(Assoc. de municipis forestals de la CV), Consorci de la Ribera, Manises, Ador, Almoines, Santa Pola, Petrer, Alacant…. Professors de la UV i UA, sindicat CS CCOO PV, Fòrum de mediació Ambiental (Mediacciona), Fundació Equipo Humano i Consell de Cambres de Comerç CV.

Carlos Marco, coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Gandia i Mónica Bou com a representant del GRIDET i ADLYPSE van donar la benvinguda als diferents professionals de l’àmbit de desenvolupament territorial de la Comunitat Valenciana com a promotors de la jornada al costat del CEIC Alfons El Vell representat per Lluis Miret, Rafa Delgado i Enric Sigalat

El coordinador del GRIDET, Ricard Calvo, va moderar la taula debat en la qual es van analitzar des de les diferents perspectives d’aquestes organitzacions, quin ha de ser el paper dels territoris, dels actors socioeconòmics i dels professionals del desenvolupament territorial en la construcció d’un nou model productiu sostenible i generador de desenvolupament, ocupació i riquesa.

Durant la jornada, la Directora General d’Ocupació i Formació del SERVEF Rocío Briones que va voler acompanyar als professionals en aquesta important jornada de reflexió, va analitzar quin ha de ser, en opinió del nou Consell, la línia que ha d’establir el punt d’inflexió quant a la definició, gestió i implementació de les noves polítiques d’ocupació, més eficients, més eficaces, més adaptades a les necessitats reals dels territoris i que només pot ser construïda sota la participació de tots els actors implicats.

Per la seua banda, la FVMP, representada per Juan Carlos Niembro, va posar de manifest la importància que el moment actual té i la proposta que des de la Federació s’està fent pel desenvolupament del territori.

La visió professional, aportada per Pepe Mazón de president de Federació Adlypse-CV i per Javier González president de Feprodel d’àmbit nacional, van posar la seua èmfasi en  la necessitat de dotar d’estructures consolidades que vertebren la labor dels professionals, mitjançant la creació de xarxes d’intercanvi d’informació, bones pràctiques, eines etc…

Tampoc van faltar a la trobada com a representants del govern de la ciutat la regidora de Polítiques econòmiques Alicia Izquierdo i el regidor d’Administració José M Prieto.

Des del punt de vista formatiu-acadèmic, els representants de la Universitat d’Alacant, Antonio Martínez Puche i de la Universitat de València, Ricard Calvo, van plantejar diferents accions que posen en valor la necessitat d’establir espais permanents de formació acadèmica per als professionals del desenvolupament local, sempre sota el concepte que el procés formatiu ha de produir-se al llarg de la vida professional.

Caixa Popular entitat patrocinadora de les Jornades de DL va estar representada per Paco Femenía.

El resum final,  a càrrec de José D. Martínez de Adlypse  va posar de manifest la necessitat de canviar, de construir un nou model de dinamització territorial, adaptat a les necessitats  presents i futures que van sorgint en els diferents contextos territorials. També es van analitzar i van compartir diferents propostes que poden contribuir a aconseguir aquest objectiu.

resum_ec_gandia_pag2

Durante la jornada del pasado 25 de mayo tuvo lugar en las magníficas instalaciones del Urbalab Gandía una nueva edición del “Encuentro Comarcal para el Desarrollo Local” del GRIDET.

Destacar la presencia de responsables técnicos de Aytos y entidades de toda la CV: Gandía, Tavernes de la Valldigna, Picassent, Picanya, Oliva, Ontinyent, Mancomunitat de Municipis de la Safor, Canals, Quart de Poblet, Beniarjó, Real de Gandia, Alfafar, Valencia (Fundación CV Pacto para el Empleo Valencia) y (Taller Empleo Promoción Turística VLC) , Pactem Nord (Horta Nord Valencia) ,AMUFOR(Asoc de municipios forestales de la CV), Consorci de la Ribera, Manises, Ador, Almoines, Santa Pola, Petrer, Alicante. Profesores de la UV y UA, sindicato CS CCOO PV, Foro de mediación Ambiental (Mediacciona), Fundación Equipo Humano y Consejo de Cámaras de Comercio CV.

Carlos Marco, coordinador del Área de promoción económica del Ayto. de Gandía y Mónica Bou como representante del GRIDET Y ADLYPSE dieron la bienvenida a los diferentes profesionales del ámbito de desarrollo territorial de la Comunidad Valenciana como promotores de la jornada junto al CEIC Alfons El Vell representado por Lluis Miret, Rafa Delgado y Enric Sigalat

El coordinador del GRIDET, Ricard Calvo, moderó la mesa debate en la que se analizaron desde las distintas perspectivas de estas organizaciones, cuál debe ser el papel de los territorios, de los actores socioeconómicos y de los profesionales del desarrollo territorial en la construcción de un nuevo modelo productivo sostenible y generador de desarrollo, empleo y riqueza.

Durante la jornada, la Directora General de Empleo y Formación del SERVEF Rocío Briones que quiso acompañar a los profesionales en esta importante jornada de reflexión, analizó cuál debe ser, en opinión del nuevo Consell, la línea que debe establecer el punto de inflexión en cuanto a la definición, gestión e implementación de las nuevas políticas de empleo, más eficientes, más eficaces, más adaptadas a las necesidades reales de los territorios y que sólo puede ser construida bajo la participación de todos los actores implicados.

Por su parte, la FVMP, representada por Juan Carlos Niembro, puso de manifiesto la importancia que el momento actual tiene y la propuesta que desde la Federación se está haciendo por el desarrollo del territorio.

La visión profesional, aportada por Pepe Mazón de presidente de Federación Adlypse-CV y por Javier González presidente de Feprodel de ámbito nacional, pusieron su énfasis en  la necesidad de dotar de estructuras consolidadas que vertebren la labor de los profesionales, mediante la creación de redes de intercambio de información, buenas prácticas, herramientas etc…

Tampoco faltaron al encuentro como representantes del gobierno de la ciudad la concejala de Políticas económicas Alicia Izquierdo y el concejal de Administración José M Prieto.

Desde el punto de vista formativo-académico, los representantes de la Universidad de Alicante, Antonio Martínez Puche y de la Universitat de València, Ricard Calvo, plantearon diferentes acciones que ponen en valor la necesidad de establecer espacios permanentes de formación académica para los profesionales del desarrollo local, siempre bajo el concepto de que el proceso formativo debe producirse a lo largo de la vida profesional.

Caixa Popular entidad patrocinadora de las Jornadas de DL estuvo representada por Paco Femenía.

El resumen final,  a cargo de José D. Martínez de Adlypse  puso de manifiesto la necesidad de cambiar, de construir un nuevo modelo de dinamización territorial, adaptado a las necesidades  presentes y futuras que surjan en los diferentes contextos territoriales. También se analizaron y compartieron diferentes propuestas que pueden contribuir a lograr dicho objetivo.