Archivos de la categoría desenvolupament territorial

IX JDL 2018 Cartell

 

IX JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (IX JDL 2018)

València, 15 de novembre de 2018

“FERRAMENTES I EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ

I INNOVACIÓ TERRITORIAL ( I + D + i + T ): obligats al canvi?


JA ESTÀ PRÒXIMA LA DATA DE FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES PER A LES IX JDL 2018

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada havien  de presentar abans del 30 de març de 2018 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

Moltes gràcies a totes aquelles persones i/o entitats que ens han fet arribar les seues propostes ja. Esperem encara que arriben algunes més.

Abans del 30 d’abril de 2018  i una vegada   que les propostes siguen revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que es farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

 

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tenían que presentar antes del 30 de marzo de 2018 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha traído adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío al correo: jdl.gridet@gmail.com

 

Muchas gracias a todas aquellas personas y/o entidades que nos han hecho llegar sus propuestas ya. Esperamos aún que lleguen algunas más.

Antes del 30 de abril de 2018 y una vez que las propuestas sean revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará a tal efecto y que se entregará el día de la Jornada.

Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial

PRIMERA CIRCULAR IX JDL 2018 València, 15 de novembre de 2018


IX JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018)València, 15 de novembre de 2018

(PRIMERA CIRCULAR)

“FERRAMENTES I EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ

I INNOVACIÓ TERRITORIAL ( I + D + i + T ): obligats al canvi?”

Cap projecte per al desenvolupament d’un territori té sentit si no naix d’una planificació definida al voltant d’unes necessitats pròpies del territori i de la seua població. Més de 30 anys després de la implantació d’un nou model per al desenvolupament del territori, se’ns fa necessari proposar una reflexió sobre la capacitats que els distints territoris han tingut, tenen o poden tindre per a planificar accions que podem considerar com a innovadores (novedoses tal vegada).

És per això que ens proposem una jornada capaç de fer reflexionar, però també que permeta visibilitzar experiències d’interés i generar un debat per a compartir ferramentes que ens puguen ser d’utilitat.

En aquesta 9a edició de les nostres jornades, vos demanem les vostres aportacions al voltant de les següents línees de treball:

 1. Reflexions sobre el canvi de model al que ens enfrontem: la Llei Valenciana d’Ocupació
 2. Experiències d’innovació de les xarxes territorials (empresarials, socials, socio-institucionals, indústria 4.0, etc.)
 3. Models de desenvolupament urbà integral isostenible (EDUSI, Smart citys,…)
 1. Experiències de retenció i foment del capital territorial
 1. Metodologies i instruments de participació
 2. Experiències de projectes europeus d’innovació territorial
 1. Iniciatives de digitalització davant el mercat laboral del segle XXI

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de març de 2018 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 30 d’abril de 2018 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que se farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

IX JORNADA SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018) Valencia, 15 de noviembre de 2018

(PRIMERA CIRCULAR)

“HERRAMIENTAS Y EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN

E INNOVACIÓN TERRITORIAL ( I + D + i + T ): ¿obligados al cambio?”

Ningún proyecto para el desarrollo de un territorio tiene sentido si no nace de una planificación definida alrededor de unas necesidades propias del territorio y de su población.

Más de 30 años después de la implantación de un nuevo modelo para el desarrollo del territorio, se nos hace necesario proponer una reflexión sobre la capacidades que los distintos territorios han tenido para planificar acciones que podemos considerar como innovadoras (novedosas tal vez).

Nos proponemos una jornada capaz de hacer reflexionar, pero también que permita visibilizar experiencias de interés y compartir herramientas que nos puedan ser de utilidad.

En esta 9a edición de nuestras jornadas, os pedimos vuestras aportaciones alrededor de las siguientes líneas de trabajo:

 1. Reflexiones sobre el cambio de modelo: la Ley Valenciana de Empleo
 2. Experiencias de innovación de las redes territoriales (empresariales, sociales, socio-institucionales, industria 4.0,…)
 3. Modelos de desarrollo urbano integral y sostenible (EDUSI, Smart Cities,…)
 4. Experiencias de retención y fomento del capital territorial
 5. Metodologías e instrumentos de participación
 6. Experiencias de proyectos europeos de innovación territorial
 7. Iniciativas de digitalización ante el mercado laboral del siglo XXI

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tienen que atender a los siguientes plazos y requisitos: 1) Presentar antes del 30 de abril de 2018 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha traído adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío propuestas al correo: jdl.gridet@gmail.com

2) Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada. Antes del 30 de mayo de 2018 se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará al efecto y que se entregará el día de la Jornada.

PRIMERA CIRCULAR VAL

PRIMERA CIRCULAR CAST

 

VIII JDL 2017 CARTELL I PROGRAMA. INSCRIPCIONS

Cartell e inscripcions VII JDL CV 2016

cartell VII JDL 2016

El GRIDET participa a un intercanvi d’experiències amb l’Instituto de Investigación en Desarrollo Territorial PRAXIS de Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela (Santa Fe, Argentina)

Fruit del conveni de col•laboració signat entre l’IIDL-UV i la Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela, el professor Ricard Calvo ha participat com a ponent impartint un Seminari de Postgrau a la Maestría en Desarrollo Territorial que es desenvolupa a eixa Universitat i que està dirigit per Pablo Costamagna. En el transcurs del mateix ha participat a una sessió d’intercanvi d’experiències amb professorat i a personal investigador en desenvolupament territorial de l’esmentada universitat, ha permès l’intercanvi d’experiències i l’afiançament de la relació entre les dos entitats.

part GRIDET intercamvi Argentina

Daniel Frana, director ejecutivo de ACDICAR, aseguró que “el arduo trabajo técnico de recolección y cruzamiento de datos ha finalizado y que el anuncio oficial de los resultados -como así también de la web del Plan- dependen de detalles de agenda. Esta semana hubo una reunión con un especialista español”
El Plan Rafaela Productiva 2020 mantuvo un encuentro de carácter formador con el especialista en desarrollo local y docente de la Universidad de Valencia, Ricard Calvo, quien facilitó algunas herramientas metodológicas para poder llevar a cabo un diagnóstico de los diferentes componentes de un territorio, identificados según el especialista como recursos, actores y dinámicas.
“El encuentro se enmarcó dentro del Convenio de Colaboración con el instituto Praxis, de UTN, que lleva adelante la Maestría en Desarrollo Territorial y aporta los docentes y consultores que llegan a Rafaela para esta clase de eventos”, informó.
“Hoy, la participación de la sociedad no es tan sencilla de lograr, principalmente por la falta de tiempo que sufren las personas para, por ejemplo, ir a un taller. Entonces hay que utilizar nuevas técnicas: redes sociales, herramientas virtuales, técnicas de Focus Group o entrevistas a informantes clave. De esa manera la participación se va construyendo”, contó Frana al describir cuál fue el tema central de la reunión sostenida con el profesional español.

Per més informació: “Es inminente la presentación del prediagnóstico”<http://www.diariocastellanos.net/noticia/es-inminente-la-presentacion-del-prediagnostico>

www.diariocastellanos.net

ENCUENTRO COMARCAL Gandia, 25 de MAYO de 2016 “NUEVAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, NUEVOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO LOCAL”

cartell_encontre_gandia_2016

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) se han convertido en estos 30 años que llevan operando sobre el territorio en agentes activos por y para el desarrollo local de cada territorio. Es por ello que transcurrido este tiempo y ante una reformulación propuesta desde estamentos políticos del modelo de desarrollo local implantado en nuestro territorio, proponemos un encuentro en que debatir sobre la realidad en la que se encuentran estos técnicos desde perspectivas variadas: formativo-académica (¿cuáles son sus necesidades formativas?), profesional-social (¿cuál es su realidad y reconocimiento profesional?), administrativa-operativa (¿qué propuestas existen desde las administraciones que los gestionan?). Estos son algunos de los ejes sobre los que pivotará el debate propuesto.
Programa
09:30h Recepción, desayuno y bienvenida a los asistentes.
10:00h Mesa debate: Nuevas necesidades, nuevos profesionales?
o La visión académica. Representantes de las Universidades valencianas.
o La visión profesional. Representantes de Adlypse y Feprodel.
o La visión administrativa. Representantes del SERVEF i FVMP
12.00h Conclusiones y propuestas de futuro.
13:30h Clausura.

TROBADA COMARCAL Gandia, 25 de MAIG de 2016

“AEDL: NOVES NECESSITATS DEL TERRITORI, NOUS PROFESSIONALS PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL”

Els Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) s’han convertit en aquests 30 anys que porten operant sobre el territori en agents actius per i per al desenvolupament local de cada territori. És per açò que transcorregut aquest temps i davant una reformulació proposada des d’estaments polítics del model de desenvolupament local implantat en el nostre territori, proposem una trobada en què debatre sobre la realitat en la qual es troben aquests tècnics des de perspectives variades: formatiu-acadèmica (quins són les seues necessitats formatives?), professional-social (quin és la seua realitat i reconeixement professional?), administrativa-operativa (quines propostes existeixen des de les administracions que els gestionen?). Aquests són alguns dels eixos  sobre els quals pivotará el debat proposat.

Programa

09:30h  Recepció, desdejuni i benvinguda.

10:00h  Taula debat: noves necessitats, nous professionals?

 • La visió acadèmica. Representants de les Universitats valencianes.
 • La visió professional. Representats d’Adlypse i Feprodel.
 • La visió administrativa. Representats del SERVEF i FVMP

12.00h Conclusions I propostes de futur.

13:30h Clausura.

PROGRAMA DE LES VI JORNADES SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA CV

VI JORNADAS DE DESARROLLO LOCAL

DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VI JDL 2015)

Valencia, 10 de diciembre de 2015

Políticas de Equidad, políticas de desarrollo:

sin equidad no hay desarrollo”

INSCRIPCIÓ