Archivos de la categoría Universitat Valencia

JA ESTÀ PRÒXIMA LA DATA DE FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES PER A LES IX JDL 2018

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada havien  de presentar abans del 30 de març de 2018 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

Moltes gràcies a totes aquelles persones i/o entitats que ens han fet arribar les seues propostes ja. Esperem encara que arriben algunes més.

Abans del 30 d’abril de 2018  i una vegada   que les propostes siguen revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que es farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

 

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tenían que presentar antes del 30 de marzo de 2018 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha traído adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío al correo: jdl.gridet@gmail.com

 

Muchas gracias a todas aquellas personas y/o entidades que nos han hecho llegar sus propuestas ya. Esperamos aún que lleguen algunas más.

Antes del 30 de abril de 2018 y una vez que las propuestas sean revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará a tal efecto y que se entregará el día de la Jornada.

Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial

PRIMERA CIRCULAR IX JDL 2018 València, 15 de novembre de 2018


IX JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018)València, 15 de novembre de 2018

(PRIMERA CIRCULAR)

“FERRAMENTES I EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ

I INNOVACIÓ TERRITORIAL ( I + D + i + T ): obligats al canvi?”

Cap projecte per al desenvolupament d’un territori té sentit si no naix d’una planificació definida al voltant d’unes necessitats pròpies del territori i de la seua població. Més de 30 anys després de la implantació d’un nou model per al desenvolupament del territori, se’ns fa necessari proposar una reflexió sobre la capacitats que els distints territoris han tingut, tenen o poden tindre per a planificar accions que podem considerar com a innovadores (novedoses tal vegada).

És per això que ens proposem una jornada capaç de fer reflexionar, però també que permeta visibilitzar experiències d’interés i generar un debat per a compartir ferramentes que ens puguen ser d’utilitat.

En aquesta 9a edició de les nostres jornades, vos demanem les vostres aportacions al voltant de les següents línees de treball:

 1. Reflexions sobre el canvi de model al que ens enfrontem: la Llei Valenciana d’Ocupació
 2. Experiències d’innovació de les xarxes territorials (empresarials, socials, socio-institucionals, indústria 4.0, etc.)
 3. Models de desenvolupament urbà integral isostenible (EDUSI, Smart citys,…)
 1. Experiències de retenció i foment del capital territorial
 1. Metodologies i instruments de participació
 2. Experiències de projectes europeus d’innovació territorial
 1. Iniciatives de digitalització davant el mercat laboral del segle XXI

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de març de 2018 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 30 d’abril de 2018 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que se farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

IX JORNADA SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018) Valencia, 15 de noviembre de 2018

(PRIMERA CIRCULAR)

“HERRAMIENTAS Y EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN

E INNOVACIÓN TERRITORIAL ( I + D + i + T ): ¿obligados al cambio?”

Ningún proyecto para el desarrollo de un territorio tiene sentido si no nace de una planificación definida alrededor de unas necesidades propias del territorio y de su población.

Más de 30 años después de la implantación de un nuevo modelo para el desarrollo del territorio, se nos hace necesario proponer una reflexión sobre la capacidades que los distintos territorios han tenido para planificar acciones que podemos considerar como innovadoras (novedosas tal vez).

Nos proponemos una jornada capaz de hacer reflexionar, pero también que permita visibilizar experiencias de interés y compartir herramientas que nos puedan ser de utilidad.

En esta 9a edición de nuestras jornadas, os pedimos vuestras aportaciones alrededor de las siguientes líneas de trabajo:

 1. Reflexiones sobre el cambio de modelo: la Ley Valenciana de Empleo
 2. Experiencias de innovación de las redes territoriales (empresariales, sociales, socio-institucionales, industria 4.0,…)
 3. Modelos de desarrollo urbano integral y sostenible (EDUSI, Smart Cities,…)
 4. Experiencias de retención y fomento del capital territorial
 5. Metodologías e instrumentos de participación
 6. Experiencias de proyectos europeos de innovación territorial
 7. Iniciativas de digitalización ante el mercado laboral del siglo XXI

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tienen que atender a los siguientes plazos y requisitos: 1) Presentar antes del 30 de abril de 2018 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha traído adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío propuestas al correo: jdl.gridet@gmail.com

2) Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada. Antes del 30 de mayo de 2018 se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará al efecto y que se entregará el día de la Jornada.

PRIMERA CIRCULAR VAL

PRIMERA CIRCULAR CAST

 

VIII JDL 2017 CARTELL I PROGRAMA. INSCRIPCIONS

Ampliació del termini de presentació d’experiències per a la convocatòria de les VII Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana.

segona_circular_jdl_2016

 

València 15 de desembre de 2016

“Models socioeconòmics per a la gestió del territori: cap a la sostenibilitat, l’ocupació i el desenvolupament local”

El comitè científic i organitzador de les VII JDL comunica que s’amplia el termini de presentació d’experiències sobre sostenibilitat fins al 20 de juny de 2016.

El comitè agraeix l’esforç realitzat per totes les persones i/o entitats que si que han presentat en aquesta primera fase les seues propostes, però considera necessari  ampliar el termini per a poder donar major difusió i afavorir una major representació d’experiències en alguns camps que es consideren importants per al conjunt de la publicació resultant d’aquestes jornades que ja són un referent en el món del desenvolupament local i territorial a la Comunitat Valenciana.

Ampliación del plazo de presentación de experiencias para la convocatoria de las VII Jornadas sobre Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana.

 Valencia 15 de diciembre de 2016

“Modelos socioeconómicos para la gestión del territorio: hacia la sostenibilidad, el empleo y el desarrollo local”

El comité científico y organizador de las VII JDL comunica que se amplía el plazo de presentación de experiencias sobre sostenibilidad hasta el 20 de junio de 2016.

El comité agradece el esfuerzo realizado por todas las personas y/o entidades que si que han presentado en esta primera fase sus propuestas, pero considera necesario  ampliar el plazo para poder dar mayor difusión y favorecer una mayor representación de experiencias en algunos campos que se consideran importantes para el conjunto de la publicación resultante de estas jornadas que ya son un referente en el mundo del desarrollo local y territorial en la Comunitat Valenciana.

 

ENCUENTRO COMARCAL Gandia, 25 de MAYO de 2016 “NUEVAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, NUEVOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO LOCAL”

cartell_encontre_gandia_2016

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) se han convertido en estos 30 años que llevan operando sobre el territorio en agentes activos por y para el desarrollo local de cada territorio. Es por ello que transcurrido este tiempo y ante una reformulación propuesta desde estamentos políticos del modelo de desarrollo local implantado en nuestro territorio, proponemos un encuentro en que debatir sobre la realidad en la que se encuentran estos técnicos desde perspectivas variadas: formativo-académica (¿cuáles son sus necesidades formativas?), profesional-social (¿cuál es su realidad y reconocimiento profesional?), administrativa-operativa (¿qué propuestas existen desde las administraciones que los gestionan?). Estos son algunos de los ejes sobre los que pivotará el debate propuesto.
Programa
09:30h Recepción, desayuno y bienvenida a los asistentes.
10:00h Mesa debate: Nuevas necesidades, nuevos profesionales?
o La visión académica. Representantes de las Universidades valencianas.
o La visión profesional. Representantes de Adlypse y Feprodel.
o La visión administrativa. Representantes del SERVEF i FVMP
12.00h Conclusiones y propuestas de futuro.
13:30h Clausura.

TROBADA COMARCAL Gandia, 25 de MAIG de 2016

“AEDL: NOVES NECESSITATS DEL TERRITORI, NOUS PROFESSIONALS PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL”

Els Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) s’han convertit en aquests 30 anys que porten operant sobre el territori en agents actius per i per al desenvolupament local de cada territori. És per açò que transcorregut aquest temps i davant una reformulació proposada des d’estaments polítics del model de desenvolupament local implantat en el nostre territori, proposem una trobada en què debatre sobre la realitat en la qual es troben aquests tècnics des de perspectives variades: formatiu-acadèmica (quins són les seues necessitats formatives?), professional-social (quin és la seua realitat i reconeixement professional?), administrativa-operativa (quines propostes existeixen des de les administracions que els gestionen?). Aquests són alguns dels eixos  sobre els quals pivotará el debat proposat.

Programa

09:30h  Recepció, desdejuni i benvinguda.

10:00h  Taula debat: noves necessitats, nous professionals?

 • La visió acadèmica. Representants de les Universitats valencianes.
 • La visió professional. Representats d’Adlypse i Feprodel.
 • La visió administrativa. Representats del SERVEF i FVMP

12.00h Conclusions I propostes de futur.

13:30h Clausura.

VII JORNADAS SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA CV – Primera circular

VII JORNADA DE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (VIIJDL2016)

Valencia, 15 de diciembre de 2016

(PRIMERA CIRCULAR)

Modelos socioeconómicos para la gestión del territorio:

hacia la sostenibilidad, el empleo y el desarrollo local

La consideración del desarrollo como sostenible ha vuelto a tomar fuerza en la agenda política a todos los niveles. Tanto es así que la ONU presenta su Agenda 2030 como Objetivos de Desarrollo Sostenible,  la Unión Europea centra su estrategia 2020 en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, apostando por una economía circular., e incluso la Generalitat Valenciana ha creado una Conselleria dedicada específicamente a  la economía sostenible.

El desarrollo sostenible es aquél que respeta, acompaña y aprovecha todos estos procesos ecológicos y los flujos de bienes socionaturales dentro de sus posibilidades: La naturaleza es fuente de bienes que, tomados como recursos (entre otros, energía, alimentos, agua, aire, tierra, seres vivos, materias primas o paisaje), se convierten en insumos necesarios para muchos de los procesos que tienen lugar en las economías modernas.

Si un sistema socioeconómico desborda la biocapacidad de su territorio, consumiendo “capital natural” y no reintegrando al sistema productivo los residuos generados (economía circular), no es sostenible, ya que aunque puede generar riqueza hoy implicará costos inasumibles en el futuro. Por contra, nuestros territorios y ecosistemas nos ofrecen un monto de posibilidades socioeconómicas para alcanzar un alto grado de calidad de vida sin tener que romper sus equilibrios básicos.

En esta séptima edición de las Jornadas sobre Desarrollo Local en la Comunitat Valenciana (VIIJDL2016), buscamos poder contar con aquellas iniciativas socioeconómicas exitosas basadas en las posibilidades que nos ofrece la naturaleza y el territorio y que, sin deteriorarlo, contribuyen al desarrollo local. Valga como ejemplos de ellas: agricultura ecológica, energías renovables y eficientes, ecoturismo, agendas 21 locales, reducción/reutilización de “sobrantes/restos” de procesos productivos, movilidad saludable, disfrute del paisaje, ecodiseño, desarrollo rural, comercio de proximidad, ciudades lentas y habitables, empleo digno verde, inversión responsable, y aquellas otras que supongan un bien económico respetuosas con la naturaleza. Iniciativas respetuosas con los ecosistemas desde el principio, más que aquellas de final de tubería o correctoras de impactos sin evitar el origen de los mismos.

Os animamos a que nos hagáis llegar vuestras experiencias o iniciativas en las que hayáis participado en la línea de un desarrollo sostenible orientada a la calidad de vida de las sociedades y su entorno.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o universitario que desee presentar experiencias a esta jornada deberán atenerse a los siguientes plazos y requisitos:

1) Presentar antes del 30 de mayo de 2016 el título de la comunicación y un resumen de 5 a 10 líneas donde describan la experiencia llevada a cabo sobre equidad como elemento de desarrollo local. El e-mail al que han de enviar el título y el resumen es: jdl.gridet@gmail.com

2) Los trabajos serán revisados por el Comité Organizador, que valorará la adecuación del tema al objeto de la jornada. Antes del 30 de junio de 2016 se hará saber a los autores y autoras si la propuesta ha sido aceptada. En este caso deberán el texto completo de la experiencia antes del 15 septiembre de 2016 y será valorado por un Comité Científico Externo que valorará su calidad y originalidad. Aquellos textos aceptados definitivamente se incluirán en la publicación que se hará al efecto y que se entregará en la celebración de la jornada. En la cual se expondrán algunas de dichas experiencias.

VII JORNADA SOBRE  DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VIIJDL2016)
València, 15 de desembre de 2016

(PRIMERA CIRCULAR)
“Model socioeconòmics per a la gestió del territori:
cap a la sostenibilitat, l’ocupació i el desenvolupament local”

La consideració del desenvolupament com a sostenible ha tornat a prendre força en l’agenda política a tots els nivells. Tant és així que l’ONU presenta la seua Agenda 2030 com a Objectius de Desenvolupament Sostenible, la Unió Europea centra la seua estratègia 2020 en un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, apostant per una economia circular., i fins i tot la Generalitat Valenciana ha creat una Conselleria dedicada específicament a l’economia sostenible.
El desenvolupament sostenible és aquell que respecta, acompanya i aprofita tots aquests processos ecològics i els fluxos de béns sòcio-naturals dins de les seues possibilitats: La naturalesa és font de béns que, presos com a recursos (entre uns altres, energia, aliments, aigua, aire, terra, éssers vius, matèries primeres o paisatge), es converteixen en insumos necessaris per a molts dels processos que tenen lloc en les economies modernes.
Si un sistema socioeconòmic desborda la bio-capacitat del seu territori, consumint “capital natural” i no reintegrant al sistema productiu els residus generats (economia circular), no és sostenible, ja que encara que pot generar riquesa avui implicarà costos inassolibles en el futur. Per contra, els nostres territoris i ecosistemes ens ofereixen una suma de possibilitats socioeconòmiques per a aconseguir un alt grau de qualitat de vida sense haver de trencar els seus equilibris bàsics.
En aquesta setena edició de les Jornades sobre Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana (VIIJDL2016), cerquem poder comptar amb aquelles iniciatives socioeconòmiques reeixides basades en les possibilitats que ens ofereix la naturalesa i el territori i que, sense deteriorar-ho, contribueixen al desenvolupament local. Valga com a exemples d’elles: agricultura ecològica, energies renovables i eficients, eco-turisme, agendes 21 locals, reducció/reutilització de “sobrants/restes” de processos productius, mobilitat saludable, gaudi del paisatge, eco-disseny, desenvolupament rural, comerç de proximitat, ciutats lentes i habitables, ocupació digna verd, inversió responsable, i aquelles altres que suposen un ben econòmic respectuoses amb la naturalesa. Iniciatives respectuoses amb els ecosistemes des del principi, més que aquelles de final de canonada o correctores d’impactes sense evitar l’origen dels mateixos.

Us animem al fet que ens feu arribar les vostres experiències o iniciatives en les quals hagueu participat en la línia d’un desenvolupament sostenible orientada a la qualitat de vida de les societats i el seu entorn.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMENS D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o universitari que desitgen presentar experiències a aquesta jornada hauran d’atenir-se als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de maig de 2016 el títol de la comunicació i un resum de 5 a 10 línies on descriuen l’experiència duta a terme sobre equitat com a element de desenvolupament local. L’e-mail al que han d’enviar el títol i el resum és: jdl.gridet@gmail.com
2) Els treballs seran revisats pel Comitè Organitzador, que valorarà l’adequació del tema a fi de la jornada. Abans del 30 de juny de 2016 es farà saber als autors i autores si la proposta ha sigut acceptada. En aquest cas deuran el text complet de l’experiència abans del 15 setembre de 2016 i serà valorat per un Comitè Científic Extern que valorarà la seua qualitat i originalitat. Aquells textos acceptats definitivament s’inclouran en la publicació que es farà a aquest efecte i que es lliurarà en la celebració de la jornada. En la qual s’exposaran algunes d’aquestes experiències.

PRIMERA CIRCULAR

Nuestra última publicación ya disponible. Políticas de equidad, políticas de desarrollo: sin equidad no hay desarrollo.

PROGRAMA DE LES VI JORNADES SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA CV

VI JORNADAS DE DESARROLLO LOCAL

DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VI JDL 2015)

Valencia, 10 de diciembre de 2015

Políticas de Equidad, políticas de desarrollo:

sin equidad no hay desarrollo”

INSCRIPCIÓ