EL GRIDET PARTICIPARÁ EN EL FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 2016 en Alicante

FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 2016 en Alicante

El jueves 3 de noviembre de 12:30 a 13:30 este grupo representado por su director Ricard Calvo debatirá en la conferencia titulada “Generar actividad empresarial a través de la participación social” junto a Rocío Briones , DG de Empleo y Formación del SERVEF y Paloma Tarazona , directora de FEVECTA. Modera José D. Martínez Técnico en Gestión del DL en ADLYPSE CV.

DESCRIPCIÓN

Debatir sobre los futuros modelos de pactos territoriales y de desarrollo local participativo como instrumentos de vertebración territorial, capaces de generar y captar inversiones para la creación de actividad empresarial y empleo, en la que administración, emprendedores y empresarios/as deben asumir un papel más activo en la dinamización, implementación y consolidación de acciones innovadoras sostenibles.

La idea principal es transmitir, principalmente a emprendedores/as y empresarios/as, así como a diferentes profesionales del ámbito del desarrollo local, que su participación activa en la dinamización del territorio es imprescindible y que deben asumir el rol de contribuir a generar actividad y riqueza  formando parte de los diferentes órganos participativos que se generan en el territorio junto al resto de entidades y organizaciones habituales.

Contaremos con la visión de la administración autonómica como impulsora de este nuevo paradigma de desarrollo territorial, con la red Si o Si por el emprendimiento social, para fomentar e incentivar a emprendedores/as a iniciar proyectos con marcado carácter social social e inclusivo y a la Universidad de Valencia para transmitir lecciones aprendidas y buenas prácticas de iniciativas territoriales recogidas en diferentes publicaciones, que ya han sido implementadas con éxito y que por lo tanto, podrían contribuir a mejorar los pactos territoriales futuros.

Enlace e inscripción on line: http://www.focuspyme.es/?op=14&n=11277focus_2016

Comunicado nueva etapa que marca la recta final hacia las VII Jornadas sobre Desarrollo Local 2016

La jornada tindrà lloc el pròxim 15 de desembre a València

Agraïm molt sincerament a totes les persones que han presentat experiència la seua participació. Estem molt satisfets amb la resposta a la nostra convocatòria de la passada primavera doncs van ser presentades per a la seua valoració prop de trenta experiències.

Algunes d’aquestes comunicacions , malgrat el seu interès , no s’adequaven a la temàtica d’aquesta edició. Unes altres presentaven una visió pobra o parcial sobre la idea de la sostenibilitat i algunes malgrat ser apropiades, al final , per diversos motius no han sigut acabades a temps.

És per açò que finament han sigut seleccionades 16 comunicacions que han sigut sotmeses a les valoracions i suggeriments del nostre comitè científic.

Hem agrupat inicialment aquestes experiències en quatre grups:

1- Models i plans integrals de desenvolupament local sostenible.

2- Enfocaments des de l’economia.

3- Programes ambientals.

4- Experiències transversals.

A partir del 5 de novembre aquestes comunicacions ja avaluades i revisades pels seus autors i autores seran remeses a l’editorial perquè la publicació estiga maquetada i llista el dia de la seua presentació en la nostra VII Jornada.

Finalment , ressaltar la qualitat i varietat de les comunicacions. Valorem l’esforç realitzat per plasmar per escrit i compartir aquestes experiències perquè servisquen d’inspiració a altres professionals del desenvolupament local.

Moltes gràcies!

Comunicado sobre la nueva etapa que marca la recta final hacia las VII Jornadas sobre Desarrollo Local 2016

La jornada tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en Valencia

Agradecemos muy sinceramente a todas las personas que han presentado experiencia su participación. Estamos muy satisfechos con la respuesta a nuestra convocatoria de la pasada primavera pues fueron presentadas para su valoración cerca de treinta experiencias.

Algunas de estas comunicaciones , pese a su interés , no se adecuaban a la temática de esta edición. Otras presentaban una visión pobre o parcial sobre la idea de la sostenibilidad y algunas pese a ser apropiadas, al final , por diversos motivos no han sido terminadas a tiempo.

Es por ello que finamente han sido seleccionadas 16 comunicaciones que han sido sometidas a las valoraciones y sugerencias de nuestro comité científico.

Hemos agrupado inicialmente dichas experiencias en cuatro grupos:

1- Modelos y planes integrales de desarrollo local sostenible.

2- Enfoques desde la economía.

3- Programas ambientales.

4- Experiencias transversales.

A partir del 5 de noviembre estas comunicaciones ya evaluadas y revisadas por sus autores y autoras serán remitidas a la editorial para que la publicación este maquetada y lista el día de su presentación en nuestra VII Jornada.

Por último , resaltar la calidad y variedad de las comunicaciones. Valoramos el esfuerzo realizado por plasmar por escrito y compartir estas experiencias para que sirvan de inspiración a otros profesionales del desarrollo local.

Muchas gracias!

Normes presentació experiències VII JDL 2016

normes exp VII JDL 2016

Crónica resumen Encuentro Comarcal sobre DL en Gandía

portada_resum_gandia

Durant la jornada del passat 25 de maig, va tenir lloc en les magnífiques instal·lacions del Urbalab Gandia una nova edició de la “Trobada Comarcal per al Desenvolupament Local” del GRIDET.

Aquesta trobada ha comptat amb la col·laboració de múltiples institucions i professionals en col·laboració amb representants de les Universitats de València i Alacant, ADLYPSE.CV, la FVMP i el Servef.

Destacar la presència de responsables tècnics de ajuntaments i entitats de tota la CV: Gandia, Tavernes de la Valldigna, Picassent, Picanya, Oliva, Ontinyent, Mancomunitat de Municipis de la Safor, Canals, Quart de Poblet, Beniarjó, Real de Gandia, Alfafar, València (Fundació CV Pacte per a l’Ocupació València) i (Taller d’Ocupació i Promoció Turística VLC) , Pactem Nord (Horta Nord València) ,AMUFOR(Assoc. de municipis forestals de la CV), Consorci de la Ribera, Manises, Ador, Almoines, Santa Pola, Petrer, Alacant…. Professors de la UV i UA, sindicat CS CCOO PV, Fòrum de mediació Ambiental (Mediacciona), Fundació Equipo Humano i Consell de Cambres de Comerç CV.

Carlos Marco, coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Gandia i Mónica Bou com a representant del GRIDET i ADLYPSE van donar la benvinguda als diferents professionals de l’àmbit de desenvolupament territorial de la Comunitat Valenciana com a promotors de la jornada al costat del CEIC Alfons El Vell representat per Lluis Miret, Rafa Delgado i Enric Sigalat

El coordinador del GRIDET, Ricard Calvo, va moderar la taula debat en la qual es van analitzar des de les diferents perspectives d’aquestes organitzacions, quin ha de ser el paper dels territoris, dels actors socioeconòmics i dels professionals del desenvolupament territorial en la construcció d’un nou model productiu sostenible i generador de desenvolupament, ocupació i riquesa.

Durant la jornada, la Directora General d’Ocupació i Formació del SERVEF Rocío Briones que va voler acompanyar als professionals en aquesta important jornada de reflexió, va analitzar quin ha de ser, en opinió del nou Consell, la línia que ha d’establir el punt d’inflexió quant a la definició, gestió i implementació de les noves polítiques d’ocupació, més eficients, més eficaces, més adaptades a les necessitats reals dels territoris i que només pot ser construïda sota la participació de tots els actors implicats.

Per la seua banda, la FVMP, representada per Juan Carlos Niembro, va posar de manifest la importància que el moment actual té i la proposta que des de la Federació s’està fent pel desenvolupament del territori.

La visió professional, aportada per Pepe Mazón de president de Federació Adlypse-CV i per Javier González president de Feprodel d’àmbit nacional, van posar la seua èmfasi en  la necessitat de dotar d’estructures consolidades que vertebren la labor dels professionals, mitjançant la creació de xarxes d’intercanvi d’informació, bones pràctiques, eines etc…

Tampoc van faltar a la trobada com a representants del govern de la ciutat la regidora de Polítiques econòmiques Alicia Izquierdo i el regidor d’Administració José M Prieto.

Des del punt de vista formatiu-acadèmic, els representants de la Universitat d’Alacant, Antonio Martínez Puche i de la Universitat de València, Ricard Calvo, van plantejar diferents accions que posen en valor la necessitat d’establir espais permanents de formació acadèmica per als professionals del desenvolupament local, sempre sota el concepte que el procés formatiu ha de produir-se al llarg de la vida professional.

Caixa Popular entitat patrocinadora de les Jornades de DL va estar representada per Paco Femenía.

El resum final,  a càrrec de José D. Martínez de Adlypse  va posar de manifest la necessitat de canviar, de construir un nou model de dinamització territorial, adaptat a les necessitats  presents i futures que van sorgint en els diferents contextos territorials. També es van analitzar i van compartir diferents propostes que poden contribuir a aconseguir aquest objectiu.

resum_ec_gandia_pag2

Durante la jornada del pasado 25 de mayo tuvo lugar en las magníficas instalaciones del Urbalab Gandía una nueva edición del “Encuentro Comarcal para el Desarrollo Local” del GRIDET.

Destacar la presencia de responsables técnicos de Aytos y entidades de toda la CV: Gandía, Tavernes de la Valldigna, Picassent, Picanya, Oliva, Ontinyent, Mancomunitat de Municipis de la Safor, Canals, Quart de Poblet, Beniarjó, Real de Gandia, Alfafar, Valencia (Fundación CV Pacto para el Empleo Valencia) y (Taller Empleo Promoción Turística VLC) , Pactem Nord (Horta Nord Valencia) ,AMUFOR(Asoc de municipios forestales de la CV), Consorci de la Ribera, Manises, Ador, Almoines, Santa Pola, Petrer, Alicante. Profesores de la UV y UA, sindicato CS CCOO PV, Foro de mediación Ambiental (Mediacciona), Fundación Equipo Humano y Consejo de Cámaras de Comercio CV.

Carlos Marco, coordinador del Área de promoción económica del Ayto. de Gandía y Mónica Bou como representante del GRIDET Y ADLYPSE dieron la bienvenida a los diferentes profesionales del ámbito de desarrollo territorial de la Comunidad Valenciana como promotores de la jornada junto al CEIC Alfons El Vell representado por Lluis Miret, Rafa Delgado y Enric Sigalat

El coordinador del GRIDET, Ricard Calvo, moderó la mesa debate en la que se analizaron desde las distintas perspectivas de estas organizaciones, cuál debe ser el papel de los territorios, de los actores socioeconómicos y de los profesionales del desarrollo territorial en la construcción de un nuevo modelo productivo sostenible y generador de desarrollo, empleo y riqueza.

Durante la jornada, la Directora General de Empleo y Formación del SERVEF Rocío Briones que quiso acompañar a los profesionales en esta importante jornada de reflexión, analizó cuál debe ser, en opinión del nuevo Consell, la línea que debe establecer el punto de inflexión en cuanto a la definición, gestión e implementación de las nuevas políticas de empleo, más eficientes, más eficaces, más adaptadas a las necesidades reales de los territorios y que sólo puede ser construida bajo la participación de todos los actores implicados.

Por su parte, la FVMP, representada por Juan Carlos Niembro, puso de manifiesto la importancia que el momento actual tiene y la propuesta que desde la Federación se está haciendo por el desarrollo del territorio.

La visión profesional, aportada por Pepe Mazón de presidente de Federación Adlypse-CV y por Javier González presidente de Feprodel de ámbito nacional, pusieron su énfasis en  la necesidad de dotar de estructuras consolidadas que vertebren la labor de los profesionales, mediante la creación de redes de intercambio de información, buenas prácticas, herramientas etc…

Tampoco faltaron al encuentro como representantes del gobierno de la ciudad la concejala de Políticas económicas Alicia Izquierdo y el concejal de Administración José M Prieto.

Desde el punto de vista formativo-académico, los representantes de la Universidad de Alicante, Antonio Martínez Puche y de la Universitat de València, Ricard Calvo, plantearon diferentes acciones que ponen en valor la necesidad de establecer espacios permanentes de formación académica para los profesionales del desarrollo local, siempre bajo el concepto de que el proceso formativo debe producirse a lo largo de la vida profesional.

Caixa Popular entidad patrocinadora de las Jornadas de DL estuvo representada por Paco Femenía.

El resumen final,  a cargo de José D. Martínez de Adlypse  puso de manifiesto la necesidad de cambiar, de construir un nuevo modelo de dinamización territorial, adaptado a las necesidades  presentes y futuras que surjan en los diferentes contextos territoriales. También se analizaron y compartieron diferentes propuestas que pueden contribuir a lograr dicho objetivo.

Ampliació del termini de presentació d’experiències per a la convocatòria de les VII Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana.

segona_circular_jdl_2016

 

València 15 de desembre de 2016

“Models socioeconòmics per a la gestió del territori: cap a la sostenibilitat, l’ocupació i el desenvolupament local”

El comitè científic i organitzador de les VII JDL comunica que s’amplia el termini de presentació d’experiències sobre sostenibilitat fins al 20 de juny de 2016.

El comitè agraeix l’esforç realitzat per totes les persones i/o entitats que si que han presentat en aquesta primera fase les seues propostes, però considera necessari  ampliar el termini per a poder donar major difusió i afavorir una major representació d’experiències en alguns camps que es consideren importants per al conjunt de la publicació resultant d’aquestes jornades que ja són un referent en el món del desenvolupament local i territorial a la Comunitat Valenciana.

Ampliación del plazo de presentación de experiencias para la convocatoria de las VII Jornadas sobre Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana.

 Valencia 15 de diciembre de 2016

“Modelos socioeconómicos para la gestión del territorio: hacia la sostenibilidad, el empleo y el desarrollo local”

El comité científico y organizador de las VII JDL comunica que se amplía el plazo de presentación de experiencias sobre sostenibilidad hasta el 20 de junio de 2016.

El comité agradece el esfuerzo realizado por todas las personas y/o entidades que si que han presentado en esta primera fase sus propuestas, pero considera necesario  ampliar el plazo para poder dar mayor difusión y favorecer una mayor representación de experiencias en algunos campos que se consideran importantes para el conjunto de la publicación resultante de estas jornadas que ya son un referente en el mundo del desarrollo local y territorial en la Comunitat Valenciana.

 

El GRIDET participa a un intercanvi d’experiències amb l’Instituto de Investigación en Desarrollo Territorial PRAXIS de Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela (Santa Fe, Argentina)

Fruit del conveni de col•laboració signat entre l’IIDL-UV i la Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela, el professor Ricard Calvo ha participat com a ponent impartint un Seminari de Postgrau a la Maestría en Desarrollo Territorial que es desenvolupa a eixa Universitat i que està dirigit per Pablo Costamagna. En el transcurs del mateix ha participat a una sessió d’intercanvi d’experiències amb professorat i a personal investigador en desenvolupament territorial de l’esmentada universitat, ha permès l’intercanvi d’experiències i l’afiançament de la relació entre les dos entitats.

part GRIDET intercamvi Argentina

Daniel Frana, director ejecutivo de ACDICAR, aseguró que “el arduo trabajo técnico de recolección y cruzamiento de datos ha finalizado y que el anuncio oficial de los resultados -como así también de la web del Plan- dependen de detalles de agenda. Esta semana hubo una reunión con un especialista español”
El Plan Rafaela Productiva 2020 mantuvo un encuentro de carácter formador con el especialista en desarrollo local y docente de la Universidad de Valencia, Ricard Calvo, quien facilitó algunas herramientas metodológicas para poder llevar a cabo un diagnóstico de los diferentes componentes de un territorio, identificados según el especialista como recursos, actores y dinámicas.
“El encuentro se enmarcó dentro del Convenio de Colaboración con el instituto Praxis, de UTN, que lleva adelante la Maestría en Desarrollo Territorial y aporta los docentes y consultores que llegan a Rafaela para esta clase de eventos”, informó.
“Hoy, la participación de la sociedad no es tan sencilla de lograr, principalmente por la falta de tiempo que sufren las personas para, por ejemplo, ir a un taller. Entonces hay que utilizar nuevas técnicas: redes sociales, herramientas virtuales, técnicas de Focus Group o entrevistas a informantes clave. De esa manera la participación se va construyendo”, contó Frana al describir cuál fue el tema central de la reunión sostenida con el profesional español.

Per més informació: “Es inminente la presentación del prediagnóstico”<http://www.diariocastellanos.net/noticia/es-inminente-la-presentacion-del-prediagnostico>

www.diariocastellanos.net

ENCUENTRO COMARCAL Gandia, 25 de MAYO de 2016 “NUEVAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, NUEVOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO LOCAL”

cartell_encontre_gandia_2016

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) se han convertido en estos 30 años que llevan operando sobre el territorio en agentes activos por y para el desarrollo local de cada territorio. Es por ello que transcurrido este tiempo y ante una reformulación propuesta desde estamentos políticos del modelo de desarrollo local implantado en nuestro territorio, proponemos un encuentro en que debatir sobre la realidad en la que se encuentran estos técnicos desde perspectivas variadas: formativo-académica (¿cuáles son sus necesidades formativas?), profesional-social (¿cuál es su realidad y reconocimiento profesional?), administrativa-operativa (¿qué propuestas existen desde las administraciones que los gestionan?). Estos son algunos de los ejes sobre los que pivotará el debate propuesto.
Programa
09:30h Recepción, desayuno y bienvenida a los asistentes.
10:00h Mesa debate: Nuevas necesidades, nuevos profesionales?
o La visión académica. Representantes de las Universidades valencianas.
o La visión profesional. Representantes de Adlypse y Feprodel.
o La visión administrativa. Representantes del SERVEF i FVMP
12.00h Conclusiones y propuestas de futuro.
13:30h Clausura.

TROBADA COMARCAL Gandia, 25 de MAIG de 2016

“AEDL: NOVES NECESSITATS DEL TERRITORI, NOUS PROFESSIONALS PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL”

Els Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) s’han convertit en aquests 30 anys que porten operant sobre el territori en agents actius per i per al desenvolupament local de cada territori. És per açò que transcorregut aquest temps i davant una reformulació proposada des d’estaments polítics del model de desenvolupament local implantat en el nostre territori, proposem una trobada en què debatre sobre la realitat en la qual es troben aquests tècnics des de perspectives variades: formatiu-acadèmica (quins són les seues necessitats formatives?), professional-social (quin és la seua realitat i reconeixement professional?), administrativa-operativa (quines propostes existeixen des de les administracions que els gestionen?). Aquests són alguns dels eixos  sobre els quals pivotará el debat proposat.

Programa

09:30h  Recepció, desdejuni i benvinguda.

10:00h  Taula debat: noves necessitats, nous professionals?

  • La visió acadèmica. Representants de les Universitats valencianes.
  • La visió professional. Representats d’Adlypse i Feprodel.
  • La visió administrativa. Representats del SERVEF i FVMP

12.00h Conclusions I propostes de futur.

13:30h Clausura.

VII JORNADAS SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA CV – Primera circular

VII JORNADA DE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (VIIJDL2016)

Valencia, 15 de diciembre de 2016

(PRIMERA CIRCULAR)

Modelos socioeconómicos para la gestión del territorio:

hacia la sostenibilidad, el empleo y el desarrollo local

La consideración del desarrollo como sostenible ha vuelto a tomar fuerza en la agenda política a todos los niveles. Tanto es así que la ONU presenta su Agenda 2030 como Objetivos de Desarrollo Sostenible,  la Unión Europea centra su estrategia 2020 en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, apostando por una economía circular., e incluso la Generalitat Valenciana ha creado una Conselleria dedicada específicamente a  la economía sostenible.

El desarrollo sostenible es aquél que respeta, acompaña y aprovecha todos estos procesos ecológicos y los flujos de bienes socionaturales dentro de sus posibilidades: La naturaleza es fuente de bienes que, tomados como recursos (entre otros, energía, alimentos, agua, aire, tierra, seres vivos, materias primas o paisaje), se convierten en insumos necesarios para muchos de los procesos que tienen lugar en las economías modernas.

Si un sistema socioeconómico desborda la biocapacidad de su territorio, consumiendo “capital natural” y no reintegrando al sistema productivo los residuos generados (economía circular), no es sostenible, ya que aunque puede generar riqueza hoy implicará costos inasumibles en el futuro. Por contra, nuestros territorios y ecosistemas nos ofrecen un monto de posibilidades socioeconómicas para alcanzar un alto grado de calidad de vida sin tener que romper sus equilibrios básicos.

En esta séptima edición de las Jornadas sobre Desarrollo Local en la Comunitat Valenciana (VIIJDL2016), buscamos poder contar con aquellas iniciativas socioeconómicas exitosas basadas en las posibilidades que nos ofrece la naturaleza y el territorio y que, sin deteriorarlo, contribuyen al desarrollo local. Valga como ejemplos de ellas: agricultura ecológica, energías renovables y eficientes, ecoturismo, agendas 21 locales, reducción/reutilización de “sobrantes/restos” de procesos productivos, movilidad saludable, disfrute del paisaje, ecodiseño, desarrollo rural, comercio de proximidad, ciudades lentas y habitables, empleo digno verde, inversión responsable, y aquellas otras que supongan un bien económico respetuosas con la naturaleza. Iniciativas respetuosas con los ecosistemas desde el principio, más que aquellas de final de tubería o correctoras de impactos sin evitar el origen de los mismos.

Os animamos a que nos hagáis llegar vuestras experiencias o iniciativas en las que hayáis participado en la línea de un desarrollo sostenible orientada a la calidad de vida de las sociedades y su entorno.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o universitario que desee presentar experiencias a esta jornada deberán atenerse a los siguientes plazos y requisitos:

1) Presentar antes del 30 de mayo de 2016 el título de la comunicación y un resumen de 5 a 10 líneas donde describan la experiencia llevada a cabo sobre equidad como elemento de desarrollo local. El e-mail al que han de enviar el título y el resumen es: jdl.gridet@gmail.com

2) Los trabajos serán revisados por el Comité Organizador, que valorará la adecuación del tema al objeto de la jornada. Antes del 30 de junio de 2016 se hará saber a los autores y autoras si la propuesta ha sido aceptada. En este caso deberán el texto completo de la experiencia antes del 15 septiembre de 2016 y será valorado por un Comité Científico Externo que valorará su calidad y originalidad. Aquellos textos aceptados definitivamente se incluirán en la publicación que se hará al efecto y que se entregará en la celebración de la jornada. En la cual se expondrán algunas de dichas experiencias.

VII JORNADA SOBRE  DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VIIJDL2016)
València, 15 de desembre de 2016

(PRIMERA CIRCULAR)
“Model socioeconòmics per a la gestió del territori:
cap a la sostenibilitat, l’ocupació i el desenvolupament local”

La consideració del desenvolupament com a sostenible ha tornat a prendre força en l’agenda política a tots els nivells. Tant és així que l’ONU presenta la seua Agenda 2030 com a Objectius de Desenvolupament Sostenible, la Unió Europea centra la seua estratègia 2020 en un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, apostant per una economia circular., i fins i tot la Generalitat Valenciana ha creat una Conselleria dedicada específicament a l’economia sostenible.
El desenvolupament sostenible és aquell que respecta, acompanya i aprofita tots aquests processos ecològics i els fluxos de béns sòcio-naturals dins de les seues possibilitats: La naturalesa és font de béns que, presos com a recursos (entre uns altres, energia, aliments, aigua, aire, terra, éssers vius, matèries primeres o paisatge), es converteixen en insumos necessaris per a molts dels processos que tenen lloc en les economies modernes.
Si un sistema socioeconòmic desborda la bio-capacitat del seu territori, consumint “capital natural” i no reintegrant al sistema productiu els residus generats (economia circular), no és sostenible, ja que encara que pot generar riquesa avui implicarà costos inassolibles en el futur. Per contra, els nostres territoris i ecosistemes ens ofereixen una suma de possibilitats socioeconòmiques per a aconseguir un alt grau de qualitat de vida sense haver de trencar els seus equilibris bàsics.
En aquesta setena edició de les Jornades sobre Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana (VIIJDL2016), cerquem poder comptar amb aquelles iniciatives socioeconòmiques reeixides basades en les possibilitats que ens ofereix la naturalesa i el territori i que, sense deteriorar-ho, contribueixen al desenvolupament local. Valga com a exemples d’elles: agricultura ecològica, energies renovables i eficients, eco-turisme, agendes 21 locals, reducció/reutilització de “sobrants/restes” de processos productius, mobilitat saludable, gaudi del paisatge, eco-disseny, desenvolupament rural, comerç de proximitat, ciutats lentes i habitables, ocupació digna verd, inversió responsable, i aquelles altres que suposen un ben econòmic respectuoses amb la naturalesa. Iniciatives respectuoses amb els ecosistemes des del principi, més que aquelles de final de canonada o correctores d’impactes sense evitar l’origen dels mateixos.

Us animem al fet que ens feu arribar les vostres experiències o iniciatives en les quals hagueu participat en la línia d’un desenvolupament sostenible orientada a la qualitat de vida de les societats i el seu entorn.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMENS D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o universitari que desitgen presentar experiències a aquesta jornada hauran d’atenir-se als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de maig de 2016 el títol de la comunicació i un resum de 5 a 10 línies on descriuen l’experiència duta a terme sobre equitat com a element de desenvolupament local. L’e-mail al que han d’enviar el títol i el resum és: jdl.gridet@gmail.com
2) Els treballs seran revisats pel Comitè Organitzador, que valorarà l’adequació del tema a fi de la jornada. Abans del 30 de juny de 2016 es farà saber als autors i autores si la proposta ha sigut acceptada. En aquest cas deuran el text complet de l’experiència abans del 15 setembre de 2016 i serà valorat per un Comitè Científic Extern que valorarà la seua qualitat i originalitat. Aquells textos acceptats definitivament s’inclouran en la publicació que es farà a aquest efecte i que es lliurarà en la celebració de la jornada. En la qual s’exposaran algunes d’aquestes experiències.

PRIMERA CIRCULAR