Archivos de la categoría Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València

Segunda llamada a la participación. Se amplía el plazo de presentación de experiencias X JDL 2019

X JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (X JDL 2019)

València, 14 de novembre de 2019

COORDINACIÓ INSTITUCIONAL MULTINIVELL:

una necessitat per al desenvolupament del territori del segle XXI

Moltes gràcies a totes aquelles persones que han enviat els seus resums en el termini indicat.

El comité organitzador ,no obstant això, ha decidit ampliar uns dies més el termini per a la presentació d’experiències fins al 22 de maig.

Muchas gracias a todas aquellas personas que han enviado sus resúmenes en el plazo indicado.

El comité organizador ,sin embargo, ha decidido ampliar unos días más el plazo para la presentación de experiencias hasta el 22 de mayo.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tienen que atender a los siguientes plazos y requisitos:

1) Presentar antes del 30 de abril de 2019 (ampliado hasta el 22 de mayo) el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha llevado adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío al correo: jdl.gridet@gmail.com

2) Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada. Antes del 15 de junio de 2019 se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará al efecto y que se entregará el día de la Jornada.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 d’abril de 2019 (ampliat fins al 22 de maig) el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comitè Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 15 de juny de 2019 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha sigut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que se farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

 

X JORNADES – “COORDINACIÓ INSTITUCIONAL MULTINIVELL: una necessitat per al desenvolupament del territori del segle XXI” – PRIMERA CIRCULAR

X JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(X JDL 2019)

València, 14 de novembre de 2019

(PRIMERA CIRCULAR)

COORDINACIÓ INSTITUCIONAL MULTINIVELL:

una necessitat per al desenvolupament del territori del segle XXI

El desenvolupament del territori del segle XXI requereix com a element de futur d’un adequat procés de coordinació entre totes aquelles institucions que intervenen al sí del seu procés. Institucions de tot tipus, tant públiques com privades, d’àmbit local com supralocal, tots aquells actors del territori capaços d’aportar un valor afegit al mateix a través de l’articulació de xarxes de dinamització dels recursos de que se disposen.

Donada la importància que te per al desenvolupament del territori esta necessitat de coordinació institucional multinivell, la proposem com a temàtica central de la 10a edició de les Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana (X JDL 2019). Pel que fem una cridada a la reflexió i a la presentació d’experiències de coordinació institucional i/o multinivell desenvolupades als vostres territoris i que considereu que aporten i/o han aportat algun tipus de valor afegit al mateix. Constitució de xarxes socio-institucionals, pactes territorials per l’ocupació, foros locals socials, consells econòmics, plans estratègics desenvolupats, accions de coordinació al propi ajuntament, plans d’actuació comarcal, actuacions dels grups locals d’acció podrien ser algunes de les seues manifestacions.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 d’abril de 2019 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comitè Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 30 de maig de 2019 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha sigut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que se farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

PRIMERA CIRCULAR

 

Planificació i innovació territorial (I + D+ i +T ) Ferramentes i experiències.

Planificació i innovació territorial (I+D+i+T) Ferramentes i experiències

Ricard Calvo, Mónica Bou, Enric Sigalat i José D. Martínez (coords.)

Aquesta publicació és un recull de les ponències i experiències més destacades presentades a les IX Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat de Valenciana (IXJDL2018), que tingueren lloc a València el 15 de novembre de 2018.

Coordinadors: Ricard Calvo, Mónica Bou, Enric Sigalat i José D. Martínez GRIDET (Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València)

Comité científic: Inmaculada Garrido (Experta en Desenvolupament Local i AEDL); Isabel Sancho (Universidad de Alicante); José Domingo Martínez (Diputació de València-Serveis Innovadors i Sostenibles i Federació ADLYPSE-CV); Antonio Martínez-Puche (Universidad de Alicante); José Antonio Navarro (Pactem Nord i ADLYPSE-València); Ximo Farinós (Universitat de València-IIDL-Càtedra Cultura Territorial); Jordi Tormo (CEEI-Valencia); Ricard Calvo (Universitat de València-IIDL-GRIDET), Coordinador del Comité.

Llicència CopyLeft. Es permet la reproducció total o parcial d’aquest llibre i els seus articles a condició de citar la font i l’autor. CreativeCommons.

Imatge de la portada: Paco Cano

Edita: Editorial Neopatria, s.l. C/ del Mur, 1-entl. A – 46600 Alzira (València) www.neopatria.es – info@neopatria.es ISBN: 978-84-17464-29-5 Depòsit legal: V-3018-2018

El territori es construeix a l’espai compartit i la interacció entre els diversos actors, tan públics com a privats, que aporten coneixements, recursos i eines que propicien el desenvolupament del territori en relació amb les seues pròpies trajectòries, visions de futur i singularitats als seus contextos. El desenvolupament territorial depén de les competències i l’enfocament que tinguen aquests actors en l’articulació de xarxes i en la formació d’actius de coneixement al voltant de les possibilitats i les potencialitats del territori. D’aquesta manera, es pot actuar positivament enfront dels canvis de l’entorn, desplegant un comportament tan adaptatiu com predictiu, i fins i tot propiciatori a la transformació, del canvi. L’objectiu del Comité Organitzador de les Jornades és el d’aprofundir en el model conceptual d’intel·ligència territorial, el qual es compon d’experiències i processos que possibiliten l’apropiació territorial del coneixement i el desenvolupament d’una intel·ligència col·lectiva per promoure el desenvolupament socioeconòmic i sustentable del territori.

En aquest sentit, malgrat la polisèmia del concepte d’intel·ligència territorial i els seus diferents enfocaments, tots conflueixen a concebre el territori com una realitat auto organitzativa amb capacitat d’aprenentatge. És a dir, capacitat d’aplicar coneixements i competències per part dels actors implicats al territori o variar les seues accions responent als diferents canvis en funció de les experiències passades i de la informació i coneixement generat. Entenem i ens referim al fet que la intel·ligència resideix en els actors territorials i agents individuals.

En aquesta publicació volem mostrar com els actors implicats al territori avancen en dinàmiques, processos i mecanismes enfront dels canvis i reptes plantejats pels seus propis contextos socials, amb la finalitat de compartir el coneixement en benefici de tots, i especialment, en benefici del desenvolupament social i sustentable des de l’àmbit de les seues intervencions, i des d’on promoure la investigació comparativa de difondre eines, metodologies i experiències d’intervenció i d’investigació accessibles als actors del desenvolupament «sostenible» dels territoris. Fent de tot açò, un exercici d’aprenentatge permanent en les pràctiques i intervencions desenvolupades de les experiències analitzades. Bona mostra de tot això, són els textos que s’arrepleguen a la present publicació. Deu experiències que se presenten i que són un bon exemple del que s’està fent al territori valencià, tant per actors públics com per privats.

La primera d’elles, «Rojas Mercat Sostenible», presentada per Mario Turégano, Rosana Gómez, Adoración Monrós i Gabriela Álvarez (de RS+Pymes Asociación valenciana), mostra l’experiència portada a terme al mercat de Rojas i la seua proposta per a un model de gestió basat als valors de la responsabilitat social per als mercats municipals. En segon lloc, «Xarrrades per arreglar el barri» (Juli A. Aguado, MaJosé Carretero, Josefa Peris i Llúcia Sendra) mostra una experiència de participació ciutadana desenvolupada al municipi de Catarroja amb l’objectiu de fomentar la implicació i la participació de la ciutadania en la millora de la qualitat de vida dels barris per a fomentar la creació d’associacions veïnals. Idea-Alzira (Carmen Herrero) ens aporta «Viaje a la empleabilidad» que mostra com s’ha intentat donar resposta a la situació d’atur de la població alzirenya com a conseqüència de la crisi viscuda des de 2008. En quart lloc, Enrique Peiró i Ximo Farinós amb el seu treball «Las Edusi en la Comunidad Valenciana; Una actualización. Bases para una adecuada planificación comprehensiva e integral», proposen una interessant reflexió sobre la necessitat de corregir les dinàmiques inadequades que acaben derivant en impactes territorials negatius.

Li continua l’experiència presentada des de l’empresa Kenus Informática (Gilberto Martínez, Constantinos Stylianou, Gabriela Viale Pereira i Haris Neophytou), titulada «Proyecto SmartGov: hacia una movilidad más inteligente», projecte financiat des de l’Unió Europea i que s’ha desenvolupat a dos municipis, un d’Espanya i d’altre de Xipre, amb la finalitat de crear nous mètodes de governança intel.ligent i ferramentes de suport a les TIC. 

En sisé lloc, Eloy Sentana presenta alguns resultats de l’Edusi desenvolupada al municipi d’Alacant. Concretament presenta «Evaluación de la participación ciudadana en proyectos de promoción económica. El caso del proyecto europeo EDUSI «Las Cigarreras» de Alicante» com a un bon exemple de la participació social activa al desenvolupament dels projectes públics. La setena de les aportacions la fa Ester González, que també centrada en la província d’Alacant («Experiencias de retención y fomento del capital territorial en la provincia de Alicante») i com a part de la seua tesis doctoral futura, proposa l’experiència en retenció i foment del capital territorial en conèixer si els municipis i consorcis disposen d’atenció i formació per a emprenedors amb la finalitat de lligar-los al seu territorri.

Per la seua part, Lluna Àrias presenta «Protegir L’Horta i preservar la seua biodiversitat» experiència de participació social de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Burjassot i el Consell Agrari Local per tal de preservar la biodiversitat de l’horta i reduir el malbaratament dels cultius naix aquesta mesura de control biològic que evita l’eliminació de les espècies problemàtiques. La novena de les experiències ve des del CEEI «El mapa de entidades y servicios al emprendimiento de la Comunitat Valenciana: una herramienta web de innovación territorial» (Jesús Casanova, Pablo Rojo i Jordi Tormo) presenten una ferramenta web d’innovació territorial que situa sobre el mapa al conjunt d’entitats i serveis que, a l’àmbit valencià, donen suport a l’emprenedurisme innovador.

Tanca esta edició dos experiències d’alt interès, d’una banda «Participació ciutadana i associacionisme com a estratègia municipal de l’Ajuntament de Bellreguard» (Juanjo Giner) que mostra la tasca desenvolupada a este poble de La Safor i com elements com la participació i l’associacionisme són verdaders motors de la innovació social. I d’altra Mou Agres, una nova forma de viure el territori (Eulàlia Ribes, Clara Chorques, Agustín Pons i Carles Rodrigo), que presenta un moviment creat per la ciutadania amb el consens de totes les forces polítiques, que sols busca la unanimitat en mantindré la identitat del seu poble, Agres.

Sens dubte,«interessants experiències les presentades a esta edició de les JDL, amb una varietat de propostes molt àmplia i creguem que prou representativa del que estan portant a terme els nostres territoris.

València, novembre de 2018

El Comité Organitzador de les IXJDL2018

 

 

 

15 DE NOVEMBRE DE 2018 IX JORNADES DL – PROGRAMA DEFINITIU – INSCRIPCIONS OBERTES

INSCRIPCIONS

     PROGRAMA IX JDL 2018

DIJOUS 15/11/2018 (matí)
Lloc: Saló d’Actes  de la Biblioteca Gregori Maians. UBICACIÓ
  09:00 Acreditacions i entrega de materials
  09:30   Inauguració i presentació de les jornades:

  • En Jorge Hermosilla, Vice Rector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València
  • Na Rocío Briones, Directora General del SERVEF (Labora)
  • En Ricard Calvo, Coordinador de les IX JDL 2018, GRIDET- UV
  10:00 Taula d’experts:

“Impulsant ecosistemes innovadors territorials ( I + D + I + T )”

 • En Jorge Hermosilla, Vice Rector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València
 • Na Rocío Briones, Directora General del SERVEF (Labora)
 • N’Andrés García Reche, Vicepresident Executiu de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI)
 • En Bartolomé Nofuentes,  Diputat delegat de Projectes Europeus, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles i Contractació de la Diputació de València

Modera: En José D. Martínez, Coordinador de les IX JDL 2018, GRIDET-UV, ADLYPSE-CV

11:00 DESCANS (CAFENET)
  11.30 Ponència inaugural:

Una experiencia aplicada d’ecosistema innovador: el cas de Sevilla”

En David Pino

Responsable d’Innovació i Economia Social de l’Ajuntament de Sevilla

Presenta: Na Mónica Bou, Coordinadora de les IX JDL 2018, GRIDET-UV, ADLYPSE CV

  12:30 Taula d’experiències presentades a les IX JDL 2018

Presentació-resum de totes les experiències presentades per part dels moderadors i exposició pels autors i polítics de:

  • Participació Ciutadana i associacionisme com a estratègia municipal de l’Ajuntament de Bellreguard, En Juanjo Giner (Ajuntament de Bellreguard)
  • Proyecto SmartGov, En Gilberto Martínez (Kenus Informática-Ajuntament de Quart de Poblet)
  • ”Rojas, Mercat sostenible”: un modelo de gestión sostenible basado en los valores de la RS para mercados municipales, Na Rosana Gómez i En Mario Turégano (Asociación RS+Pymes-Ajuntament de València)
  • Evaluación de la participación ciudadana en el proyecto europeo EDUSI “Las Cigarreras, N’Eloy Sentana (Ajuntament d’Alacant)
 • Debat obert. Moderen:  Na Pepa Tornero (ADLYPSE Valencia, Gerent G.A.L.Caroig -Xúquer), N’Antonio Martínez-Puche (ADLYPSE Alacant, DELEITE-UA)
  14.00  Cloenda, conclusions i propostes de futur

 • N’Albert Moncusí, Degà de la Facultat de Ciències Socials
 • En José Mazón, President de la Federació Adlypse CV
 • N’Enric Sigalat, Coordinador de les IX JDL 2018, GRIDET-UV

 

 

 

Ja queda menys d’un mes per a les IX Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana!! Vine i participa!

Ja queda menys d’un mes per a les IX Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana!! Vine i participa!

IX JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018) València, 15 de novembre de 2018

“EINES I EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ I INNOVACIÓ TERRITORIAL ( I + D + i + T ): obligats al canvi?”

Cap projecte per al desenvolupament d’un territori té sentit si no naix d’una planificació definida al voltant d’unes necessitats pròpies del territori i de la seua població.

Més de 30 anys després de la implantació d’un nou model per al desenvolupament del territori, se’ns fa necessari proposar una reflexió sobre la capacitats que els diferents territoris han tingut per a planificar accions que podem considerar com a innovadores (noves tal vegada).

Ens proposem una jornada capaç de fer reflexionar, però també que permeta visibilizar experiències d’interès i compartir eines que ens puguen ser d’utilitat.

En aquesta 9a edició de les nostres jornades, presentarem les vostres aportacions al voltant de les línies de treball proposades en aquesta edició.

Moltes gràcies a totes les persones que heu participat i així poder contribuir a la difusió d’aquestes experiències a la resta de professionals i responsables del desenvolupament local i territorial de la nostra Comunitat Valenciana.

No us oblideu de la inscripció gratuïta , a través de l‘enllaç al formulari

Us esperem!

Ya queda menos de un mes para las IX Jornadas de Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana!¡Ven y participa!

IX JORNADA SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018) Valencia, 15 de noviembre de 2018

“HERRAMIENTAS Y EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN

E INNOVACIÓN TERRITORIAL ( I + D + i + T ): ¿obligados al cambio?”

Ningún proyecto para el desarrollo de un territorio tiene sentido si no nace de una planificación definida alrededor de unas necesidades propias del territorio y de su población.

Más de 30 años después de la implantación de un nuevo modelo para el desarrollo del territorio, se nos hace necesario proponer una reflexión sobre la capacidades que los distintos territorios han tenido para planificar acciones que podemos considerar como innovadoras (novedosas tal vez).

Nos proponemos una jornada capaz de hacer reflexionar, pero también que permita visibilizar experiencias de interés y compartir herramientas que nos puedan ser de utilidad.

En esta 9a edición de nuestras jornadas, presentaremos vuestras aportaciones alrededor de las líneas de trabajo propuestas en esta edición.

Muchas gracias a todas las personas que habéis participado y así poder contribuir a la difusión de estas experiencias al resto de profesionales y responsables del desarrollo local y territorial de nuestra Comunitat Valenciana.

No os olvidéis de la inscripción gratuita , a través del enlace al formulario

¡Os esperamos!

IX JDL 2018 Cartell

 

IX JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (IX JDL 2018)

València, 15 de novembre de 2018

“FERRAMENTES I EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ

I INNOVACIÓ TERRITORIAL ( I + D + i + T ): obligats al canvi?


JA ESTÀ PRÒXIMA LA DATA DE FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES PER A LES IX JDL 2018

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada havien  de presentar abans del 30 de març de 2018 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

Moltes gràcies a totes aquelles persones i/o entitats que ens han fet arribar les seues propostes ja. Esperem encara que arriben algunes més.

Abans del 30 d’abril de 2018  i una vegada   que les propostes siguen revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que es farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

 

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tenían que presentar antes del 30 de marzo de 2018 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha traído adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío al correo: jdl.gridet@gmail.com

 

Muchas gracias a todas aquellas personas y/o entidades que nos han hecho llegar sus propuestas ya. Esperamos aún que lleguen algunas más.

Antes del 30 de abril de 2018 y una vez que las propuestas sean revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará a tal efecto y que se entregará el día de la Jornada.

Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial

PRIMERA CIRCULAR IX JDL 2018 València, 15 de novembre de 2018


IX JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018)València, 15 de novembre de 2018

(PRIMERA CIRCULAR)

“FERRAMENTES I EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ

I INNOVACIÓ TERRITORIAL ( I + D + i + T ): obligats al canvi?”

Cap projecte per al desenvolupament d’un territori té sentit si no naix d’una planificació definida al voltant d’unes necessitats pròpies del territori i de la seua població. Més de 30 anys després de la implantació d’un nou model per al desenvolupament del territori, se’ns fa necessari proposar una reflexió sobre la capacitats que els distints territoris han tingut, tenen o poden tindre per a planificar accions que podem considerar com a innovadores (novedoses tal vegada).

És per això que ens proposem una jornada capaç de fer reflexionar, però també que permeta visibilitzar experiències d’interés i generar un debat per a compartir ferramentes que ens puguen ser d’utilitat.

En aquesta 9a edició de les nostres jornades, vos demanem les vostres aportacions al voltant de les següents línees de treball:

 1. Reflexions sobre el canvi de model al que ens enfrontem: la Llei Valenciana d’Ocupació
 2. Experiències d’innovació de les xarxes territorials (empresarials, socials, socio-institucionals, indústria 4.0, etc.)
 3. Models de desenvolupament urbà integral isostenible (EDUSI, Smart citys,…)
 1. Experiències de retenció i foment del capital territorial
 1. Metodologies i instruments de participació
 2. Experiències de projectes europeus d’innovació territorial
 1. Iniciatives de digitalització davant el mercat laboral del segle XXI

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de març de 2018 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 30 d’abril de 2018 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que se farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

IX JORNADA SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018) Valencia, 15 de noviembre de 2018

(PRIMERA CIRCULAR)

“HERRAMIENTAS Y EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN

E INNOVACIÓN TERRITORIAL ( I + D + i + T ): ¿obligados al cambio?”

Ningún proyecto para el desarrollo de un territorio tiene sentido si no nace de una planificación definida alrededor de unas necesidades propias del territorio y de su población.

Más de 30 años después de la implantación de un nuevo modelo para el desarrollo del territorio, se nos hace necesario proponer una reflexión sobre la capacidades que los distintos territorios han tenido para planificar acciones que podemos considerar como innovadoras (novedosas tal vez).

Nos proponemos una jornada capaz de hacer reflexionar, pero también que permita visibilizar experiencias de interés y compartir herramientas que nos puedan ser de utilidad.

En esta 9a edición de nuestras jornadas, os pedimos vuestras aportaciones alrededor de las siguientes líneas de trabajo:

 1. Reflexiones sobre el cambio de modelo: la Ley Valenciana de Empleo
 2. Experiencias de innovación de las redes territoriales (empresariales, sociales, socio-institucionales, industria 4.0,…)
 3. Modelos de desarrollo urbano integral y sostenible (EDUSI, Smart Cities,…)
 4. Experiencias de retención y fomento del capital territorial
 5. Metodologías e instrumentos de participación
 6. Experiencias de proyectos europeos de innovación territorial
 7. Iniciativas de digitalización ante el mercado laboral del siglo XXI

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tienen que atender a los siguientes plazos y requisitos: 1) Presentar antes del 30 de abril de 2018 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha traído adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío propuestas al correo: jdl.gridet@gmail.com

2) Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada. Antes del 30 de mayo de 2018 se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará al efecto y que se entregará el día de la Jornada.

PRIMERA CIRCULAR VAL

PRIMERA CIRCULAR CAST