Archivo de la etiqueta: empleo y desarrollo local

Imagen

Cartell XI JDL CV 2020

Ja queda menys d’un mes per a les IX Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana!! Vine i participa!

Ja queda menys d’un mes per a les IX Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana!! Vine i participa!

IX JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018) València, 15 de novembre de 2018

“EINES I EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ I INNOVACIÓ TERRITORIAL ( I + D + i + T ): obligats al canvi?”

Cap projecte per al desenvolupament d’un territori té sentit si no naix d’una planificació definida al voltant d’unes necessitats pròpies del territori i de la seua població.

Més de 30 anys després de la implantació d’un nou model per al desenvolupament del territori, se’ns fa necessari proposar una reflexió sobre la capacitats que els diferents territoris han tingut per a planificar accions que podem considerar com a innovadores (noves tal vegada).

Ens proposem una jornada capaç de fer reflexionar, però també que permeta visibilizar experiències d’interès i compartir eines que ens puguen ser d’utilitat.

En aquesta 9a edició de les nostres jornades, presentarem les vostres aportacions al voltant de les línies de treball proposades en aquesta edició.

Moltes gràcies a totes les persones que heu participat i així poder contribuir a la difusió d’aquestes experiències a la resta de professionals i responsables del desenvolupament local i territorial de la nostra Comunitat Valenciana.

No us oblideu de la inscripció gratuïta , a través de l‘enllaç al formulari

Us esperem!

Ya queda menos de un mes para las IX Jornadas de Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana!¡Ven y participa!

IX JORNADA SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018) Valencia, 15 de noviembre de 2018

“HERRAMIENTAS Y EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN

E INNOVACIÓN TERRITORIAL ( I + D + i + T ): ¿obligados al cambio?”

Ningún proyecto para el desarrollo de un territorio tiene sentido si no nace de una planificación definida alrededor de unas necesidades propias del territorio y de su población.

Más de 30 años después de la implantación de un nuevo modelo para el desarrollo del territorio, se nos hace necesario proponer una reflexión sobre la capacidades que los distintos territorios han tenido para planificar acciones que podemos considerar como innovadoras (novedosas tal vez).

Nos proponemos una jornada capaz de hacer reflexionar, pero también que permita visibilizar experiencias de interés y compartir herramientas que nos puedan ser de utilidad.

En esta 9a edición de nuestras jornadas, presentaremos vuestras aportaciones alrededor de las líneas de trabajo propuestas en esta edición.

Muchas gracias a todas las personas que habéis participado y así poder contribuir a la difusión de estas experiencias al resto de profesionales y responsables del desarrollo local y territorial de nuestra Comunitat Valenciana.

No os olvidéis de la inscripción gratuita , a través del enlace al formulario

¡Os esperamos!

VII JORNADAS SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA CV – Primera circular

VII JORNADA DE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (VIIJDL2016)

Valencia, 15 de diciembre de 2016

(PRIMERA CIRCULAR)

Modelos socioeconómicos para la gestión del territorio:

hacia la sostenibilidad, el empleo y el desarrollo local

La consideración del desarrollo como sostenible ha vuelto a tomar fuerza en la agenda política a todos los niveles. Tanto es así que la ONU presenta su Agenda 2030 como Objetivos de Desarrollo Sostenible,  la Unión Europea centra su estrategia 2020 en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, apostando por una economía circular., e incluso la Generalitat Valenciana ha creado una Conselleria dedicada específicamente a  la economía sostenible.

El desarrollo sostenible es aquél que respeta, acompaña y aprovecha todos estos procesos ecológicos y los flujos de bienes socionaturales dentro de sus posibilidades: La naturaleza es fuente de bienes que, tomados como recursos (entre otros, energía, alimentos, agua, aire, tierra, seres vivos, materias primas o paisaje), se convierten en insumos necesarios para muchos de los procesos que tienen lugar en las economías modernas.

Si un sistema socioeconómico desborda la biocapacidad de su territorio, consumiendo “capital natural” y no reintegrando al sistema productivo los residuos generados (economía circular), no es sostenible, ya que aunque puede generar riqueza hoy implicará costos inasumibles en el futuro. Por contra, nuestros territorios y ecosistemas nos ofrecen un monto de posibilidades socioeconómicas para alcanzar un alto grado de calidad de vida sin tener que romper sus equilibrios básicos.

En esta séptima edición de las Jornadas sobre Desarrollo Local en la Comunitat Valenciana (VIIJDL2016), buscamos poder contar con aquellas iniciativas socioeconómicas exitosas basadas en las posibilidades que nos ofrece la naturaleza y el territorio y que, sin deteriorarlo, contribuyen al desarrollo local. Valga como ejemplos de ellas: agricultura ecológica, energías renovables y eficientes, ecoturismo, agendas 21 locales, reducción/reutilización de “sobrantes/restos” de procesos productivos, movilidad saludable, disfrute del paisaje, ecodiseño, desarrollo rural, comercio de proximidad, ciudades lentas y habitables, empleo digno verde, inversión responsable, y aquellas otras que supongan un bien económico respetuosas con la naturaleza. Iniciativas respetuosas con los ecosistemas desde el principio, más que aquellas de final de tubería o correctoras de impactos sin evitar el origen de los mismos.

Os animamos a que nos hagáis llegar vuestras experiencias o iniciativas en las que hayáis participado en la línea de un desarrollo sostenible orientada a la calidad de vida de las sociedades y su entorno.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o universitario que desee presentar experiencias a esta jornada deberán atenerse a los siguientes plazos y requisitos:

1) Presentar antes del 30 de mayo de 2016 el título de la comunicación y un resumen de 5 a 10 líneas donde describan la experiencia llevada a cabo sobre equidad como elemento de desarrollo local. El e-mail al que han de enviar el título y el resumen es: jdl.gridet@gmail.com

2) Los trabajos serán revisados por el Comité Organizador, que valorará la adecuación del tema al objeto de la jornada. Antes del 30 de junio de 2016 se hará saber a los autores y autoras si la propuesta ha sido aceptada. En este caso deberán el texto completo de la experiencia antes del 15 septiembre de 2016 y será valorado por un Comité Científico Externo que valorará su calidad y originalidad. Aquellos textos aceptados definitivamente se incluirán en la publicación que se hará al efecto y que se entregará en la celebración de la jornada. En la cual se expondrán algunas de dichas experiencias.

VII JORNADA SOBRE  DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VIIJDL2016)
València, 15 de desembre de 2016

(PRIMERA CIRCULAR)
“Model socioeconòmics per a la gestió del territori:
cap a la sostenibilitat, l’ocupació i el desenvolupament local”

La consideració del desenvolupament com a sostenible ha tornat a prendre força en l’agenda política a tots els nivells. Tant és així que l’ONU presenta la seua Agenda 2030 com a Objectius de Desenvolupament Sostenible, la Unió Europea centra la seua estratègia 2020 en un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, apostant per una economia circular., i fins i tot la Generalitat Valenciana ha creat una Conselleria dedicada específicament a l’economia sostenible.
El desenvolupament sostenible és aquell que respecta, acompanya i aprofita tots aquests processos ecològics i els fluxos de béns sòcio-naturals dins de les seues possibilitats: La naturalesa és font de béns que, presos com a recursos (entre uns altres, energia, aliments, aigua, aire, terra, éssers vius, matèries primeres o paisatge), es converteixen en insumos necessaris per a molts dels processos que tenen lloc en les economies modernes.
Si un sistema socioeconòmic desborda la bio-capacitat del seu territori, consumint “capital natural” i no reintegrant al sistema productiu els residus generats (economia circular), no és sostenible, ja que encara que pot generar riquesa avui implicarà costos inassolibles en el futur. Per contra, els nostres territoris i ecosistemes ens ofereixen una suma de possibilitats socioeconòmiques per a aconseguir un alt grau de qualitat de vida sense haver de trencar els seus equilibris bàsics.
En aquesta setena edició de les Jornades sobre Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana (VIIJDL2016), cerquem poder comptar amb aquelles iniciatives socioeconòmiques reeixides basades en les possibilitats que ens ofereix la naturalesa i el territori i que, sense deteriorar-ho, contribueixen al desenvolupament local. Valga com a exemples d’elles: agricultura ecològica, energies renovables i eficients, eco-turisme, agendes 21 locals, reducció/reutilització de “sobrants/restes” de processos productius, mobilitat saludable, gaudi del paisatge, eco-disseny, desenvolupament rural, comerç de proximitat, ciutats lentes i habitables, ocupació digna verd, inversió responsable, i aquelles altres que suposen un ben econòmic respectuoses amb la naturalesa. Iniciatives respectuoses amb els ecosistemes des del principi, més que aquelles de final de canonada o correctores d’impactes sense evitar l’origen dels mateixos.

Us animem al fet que ens feu arribar les vostres experiències o iniciatives en les quals hagueu participat en la línia d’un desenvolupament sostenible orientada a la qualitat de vida de les societats i el seu entorn.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMENS D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o universitari que desitgen presentar experiències a aquesta jornada hauran d’atenir-se als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de maig de 2016 el títol de la comunicació i un resum de 5 a 10 línies on descriuen l’experiència duta a terme sobre equitat com a element de desenvolupament local. L’e-mail al que han d’enviar el títol i el resum és: jdl.gridet@gmail.com
2) Els treballs seran revisats pel Comitè Organitzador, que valorarà l’adequació del tema a fi de la jornada. Abans del 30 de juny de 2016 es farà saber als autors i autores si la proposta ha sigut acceptada. En aquest cas deuran el text complet de l’experiència abans del 15 setembre de 2016 i serà valorat per un Comitè Científic Extern que valorarà la seua qualitat i originalitat. Aquells textos acceptats definitivament s’inclouran en la publicació que es farà a aquest efecte i que es lliurarà en la celebració de la jornada. En la qual s’exposaran algunes d’aquestes experiències.

PRIMERA CIRCULAR