PRIMERA CIRCULAR XI JDL 12 DE NOVEMBRE DE 2020

“OBJECTIUS DEL NOSTRE TERRITORI PER AL 2030: canvi demogràfic, competitivitat i atracció d’activitat”

Amb la idea de tractar alguns dels reptes territorials propis del segle XXI des d’un enfocament innovador, us proposem en la XI JDL 2020, dos eixos temàtics que contribuïsquen a visibilitzar algunes propostes i alternatives per al disseny i desenvolupament d’estratègies innovadores adaptades a les realitats pròpies de cada territori.

Un territori es construeix en un espai compartit i la interacció entre la diversitat d’actors públics i privats que aporten coneixements i recursos que propicien el seu desenvolupament. En aquest context, el concepte d’Intel·ligència Competitiva (IC), és una eina clau per a la presa de decisions. Aquesta es basa sobretot en l’anàlisi de la informació i en els processos que permeten l’apropiació territorial del coneixement dels actors per a accedir a escenaris de futur que permeten prendre decisions estratègiques en el present orientades a la millora, sostenibilitat i competitivitat d’un territori. Així i tot, la intel·ligència territorial és l’aplicació de la intel·ligència competitiva a escala local. És a dir, el fet de conèixer els avantatges d’utilitzar i aplicar els processos d’Intel·ligència Competitiva adaptada a les nostres organitzacions i territoris per a fer-los més competitius i millorar el procés de presa de decisions estratègiques de creixement. Un creixement que hauria de ser més cohesionat, més sostenible i més innovador. La Intel·ligència Competitiva (IC) com a eina, ens permetrà, d’una banda, millorar el coneixement de l’entorn gràcies a processos de vigilància i gestió del talent innovador i també el procés de presa de decisions estratègiques mitjançant processos sistemàtics de recollida, tractament i anàlisi de diversa informació a fi de millorar la competitivitat del nostre territori.

I d’una altra, visibilitzar i analitzar diferents propostes que permeten millorar les condicions dels territoris per a l’atracció d’activitat econòmica que contribuïsca a millorar el seu posicionament i diferenciació competitiva millorant la qualitat de vida de les persones que decideixen desenvolupar la seua vida en entorns amb majors dificultats de creixement sostenible, especialment en entorns rurals i amb reptes demogràfics.  

Proposem en definitiva en la XI JDL 2020, mostrar aquelles iniciatives que han sigut capaços d’afrontar els reptes actuals, entenent la importància de posar tots els recursos innovadors i tecnològics actuals al servei del desenvolupament territorial i de la millora de qualitat de vida dels seus ciutadans en col·laboració amb el conjunt de les administracions públiques afectades: estatal, autonòmica i local, creant a més, una cultura de planificació territorial i d’avaluació de polítiques territorials rigorosa, basada en informació i en la gestió de dades que es convertisquen i aporten valor.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social, investigador i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de maig de 2020 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línies on es descriu l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comitè Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 15 de juny de 2020 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha sigut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que se farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

PDF Primera circular

“OBJETIVOS DE NUESTRO TERRITORIO PARA EL 2030:cambio demográfico, competitividad y atracción de actividad”

Con la idea de tratar algunos de los retos territoriales propios del siglo XXI desde un enfoque innovador, os proponemos en la XI JDL 2020, dos ejes temáticos que contribuyan a visibilizar algunas propuestas y alternativas para el diseño y desarrollo de estrategias innovadoras adaptadas a las realidades propias de cada territorio.

Un territorio se construye en un espacio compartido y la interacción entre la diversidad de actores públicos y privados que  aportan conocimientos y recursos que propicien su desarrollo. En este contexto, el concepto de Inteligencia Competitiva (IC), es una herramienta clave para la toma de decisiones, basado sobre todo en el análisis de la información y en los procesos que permiten la apropiación territorial del conocimiento de los actores para acceder a escenarios de futuro que permitan tomar decisiones estratégicas en el presente orientadas a la mejora, sostenibilidad y competitividad de un territorio. Aun así, la inteligencia territorial es la aplicación de la inteligencia competitiva a escala local. Es decir, el hecho de conocer las ventajas de utilizar y aplicar los procesos de Inteligencia Competitiva adaptada a nuestras organizaciones y territorios para hacerlos más competitivos y mejorar el proceso de toma de decisiones estratégicas de crecimiento. Un crecimiento que debería ser más cohesionado, más sostenible y más innovador. La Inteligencia Competitiva (IC) como herramienta, nos permitirá, por un lado, mejorar el conocimiento del entorno gracias a procesos de vigilancia y gestión del talento innovador y también el proceso de toma de decisiones estratégicas mediante procesos sistemáticos de recogida, tratamiento y análisis de diversa información con el objeto de mejorar la competitividad de nuestro territorio.

Y de otro, visibilizar y analizar diferentes propuestas que permitan mejorar las condiciones de los territorios para la atracción de actividad económica que contribuya a mejorar su posicionamiento y diferenciación competitiva mejorando la calidad de vida de las personas que deciden desarrollar su vida en entornos con mayores dificultades de crecimiento sostenible, especialmente en entornos rurales y con retos demográficos.  

Proponemos en definitiva en la XI JDL 2020, mostrar aquellas iniciativas que han sido capaces de afrontar los retos actuales entendiendo la importancia de poner todos los recursos innovadores y tecnológicos actuales al servicio del desarrollo territorial y de la mejora de calidad de vida de sus ciudadanos en colaboración con el conjunto de las administraciones públicas afectadas: estatal, autonómica y local, creando además, una cultura de planificación territorial y de evaluación de políticas territoriales rigurosa, basada en información y en la gestión de datos que se conviertan y aporten valor.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social, investigador y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tienen que atender a los siguientes plazos y requisitos:

1) Presentar antes del 30 de mayo de 2020 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describe la experiencia que se ha llevado adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío al correo: jdl.gridet@gmail.com

2) Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada. Antes del 15 de junio de 2020 se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán en la publicación que se hará al efecto y que se entregará el día de la Jornada.

PDF Primera circular

Més informació a:    http://gridet.blogs.uv.es

Ja està disponible en línia la nostra última publicació. Descàrrega el llibre i comparteix.

Portada Coordinació institucional multinivell

 

Ja està disponible en línia la nostra última publicació. Descàrrega el llibre i comparteix.
Un any més , fidels a la nostra tradició de compartir coneixement i bones pràctiques posem a la disposició de totes aquelles persones interessades en el desenvolupament territorial la nostra última publicació.
Esperem que us resulte interessant e útil.
L’equip del GRIDET

 

Ya está disponible on line nuestra última publicación. Descarga el libro y comparte.
Un año más , fieles a nuestra tradición de compartir conocimiento y buenas prácticas ponemos a disposición de todas aquellas personas interesadas en el desarrollo territorial nuestra última publicación.
Esperamos que os resulte interesante e útil.
El equipo del GRIDET

 

Coordinació institucional multinivell GRIDET UV

I Congreso Emprendimiento e Innovación Territorial de la Comunitat Valenciana. Valencia 27 de noviembre de 2019

Del desarrollo local a la innovación territorial

El I Congreso Emprendimiento e Innovación Territorial de la Comunitat Valenciana. Del desarrollo local a la innovación territorial pretende constituirse como un punto de encuentro y de networking entre los distintos agentes del ecosistema que prestan servicios al emprendimiento, en el que compartir experiencias, reflexiones y casos de éxito de empresas y proyectos puestos en marcha por los agentes que permitan avanzar en el desarrollo de la Comunitat Valenciana con un claro enfoque hacia la innovación territorial.

FECHA: Miércoles, 27 de noviembre de 2019 de 09:00 a 14:00

LUGAR: Fundación Universidad Empresa ADEIT. Plaza Virgen de la Paz, 3 Valencia

INSCRIPCIONES: www.emprenemjunts.es 

El programa se estructurará en torno a 5 ejes prioritarios de actuación, debate e intercambio de experiencias, como son los siguientes:

 • Eje 1. Reto demográfico
 • Eje 2. Coordinación institucional
 • Eje 3. Casos de éxito de proyectos
 • Eje 4. Retos del ecosistema
 • Eje 5. Medición de la innovación en el territorio

Iniciativa promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dentro de su política de apoyo al emprendimiento y la pyme, y cuenta con la cofinanciación de los fondos FEDER de la Unión Europea, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

09:00 a 09:20 Recepción asistentes 

El I Congreso Emprendimiento e Innovación Territorial de la Comunitat Valenciana también tiene sus espacios para el networking.

Te proponemos que aproveches estos momentos para intercambiar experiencias y contactos con otros asistentes mientras te ofrecemos un café de bienvenida.

09:20 a 10:00 Acto apertura institucional 

El I Congreso Emprendimiento e Innovación Territorial. Del desarrollo local a la innovación territorial es una iniciativa enmarcada en el Programa de Fortalecimiento de Agentes del Ecosistema de Emprendimiento de la Comunidad Valenciana.

Se trata de una iniciativa promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dentro de su política de apoyo al emprendimiento y la pyme, y cuenta con la cofinanciación de los fondos FEDER de la Unión Europea, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Este acto de apertura servirá de marco para el desarrollo posterior del programa.

Intervienen:

 • Julia Company, Directora General del IVACE
 • Jesús Casanova, Director de CEEI Valencia
 • Jose Domingo Martínez, Responsable servicios innovadores y sostenibles de la Diputación de Valencia y Responsable de emprendimiento e innovación de la ADLYPSE CV
 • Ricard Calvo,Fundador y director de GRIDET-Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial (adscrito al iidl-Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la UV)

10:00 a 11:00 Innovando desde el territorio en la atención a emprendedores y empresas 

La puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y la consolidación de las empresas existentes que están implicadas en el desarrollo del territorio, la creación de valor y el desarrollo socioeconómico es un factor clave para promover la innovación desde la escala local, sobre todo en aquellos casos en los que las empresas han sabido aprovechar las oportunidades que les ofrecen los recursos del territorio.

En esta sesión podrás conocer los casos de tres municipios valencianos que han puesto en marcha proyectos innovadores en esta materia.

Intervienen:

 • Carmen Herrero: Proyecto 12 meses, 12 empresas
 • María Olga Oruña: Punto de apoyo a la transmisión de empresas
 • Diego Tomás: Espacios Co-working diferenciados

Introduce y modera:

 • Luis Miguel Batalla(CEEI Castellón)

10:00 a 11:00 Proyectos e iniciativas ante el reto demográfico 

Los espacios rurales de interior, se enfrentan ante el reto demográfico de rejuvenecer su población a partir de la dotación de nuevas infraestructuras y servicios a la población residentes, donde las nuevas empresas y proyectos pueden jugar un papel determinante para el desarrollo económico, el asentamiento de nuevas familias y el rejuvenecimiento de la población local.

Intervienen

 • Rafael Giménez: Proyecto Observatorio Astronómico de Aras de los Olmos
 • Miguel Garrido: Ademuz Multiaventura SL

Introduce y modera

 • Fidel Garcia (Divalterra-Diputació de València)

11:00 a 11:30 Café-networking

El I Congreso Emprendimiento e Innovación Territorial de la Comunitat Valenciana también tiene sus espacios para el networking.

Te proponemos que aproveches estos momentos para intercambiar experiencias y contactos con otros asistentes.

11:30 a 12:30 Coordinación y perfil de los agentes del ecosistema

La coordinación y colaboración institucional multinivel es uno de los factores clave para conseguir un cambio de paradigma eficaz que permita a los territorios evolucionar desde el desarrollo local hacia la innovación territorial. La cooperación ente agentes, el establecimiento de sinergias en el desarrollo y compartición de metodologías o la puesta en marcha de proyectos y servicios conjuntos son algunas de las acciones que pueden ayudar a ello.

En esta mesa podrás conocer el caso de un territorio invitado como es Aragón y podrás conocer cómo se están organizando los agentes de su ecosistema, así como experiencias de éxito que se están llevando a cabo allí. Además, se presentarán las conclusiones preliminares del estudio realizado por la Universitat d’Alacant sobre el perfil de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local en la Comunidad Valenciana.

Intervienen:

 • Pedro A. Pardo: La apuesta de Aragón por el emprendimiento. Casos de éxito
 • Antonio Martínez: Estudio sobre perfiles profesionales de los técnicos/as en Desarrollo Local

Introduce y modera:

 • Jordi Tormo (CEEI Valencia)

11:30 a 12:30 La importancia de medir innovación

En la época del big-data es cada vez más necesario e importante realizar la medición nuestra actividad así como de la innovación que se está produciendo en nuestro territorio a fin de poder actuar de forma estratégica promoviendo el fortalecimiento de las empresas, ayudándoles a ser más competitivas y consiguiendo de esta forma el desarrollo de nuestros territorios.

En esta sesión se tratará la importancia de realizar un seguimiento de los indicadores de medición e innovación para la planificación de las acciones desde el territorio.

Intervienen:

 • Isidre March: La importancia de la medición y el seguimiento de la innovación
 • Marcos Junior Marini:Metodología para la evaluación de indicadores en sistemas productivos locales: una experiencia en Brasil

Introduce y modera:

 • José Domingo Martínez(ADLYPSE y Diputación de València).

12:30 a 13:30 Plenario: Retos y oportunidades del territorio valenciano 

El ecosistema valenciano constituido por las entidades y servicios de apoyo al emprendimiento, la creación y el crecimiento de las empresas se enfrenta a toda una serie de nuevos retos que exigen de nuevos planteamientos para su superación, aplicando nuevas estrategias de desarrollo en la que el territorio y sus recursos van a jugar un papel determinante para ello.

En esta mesa se debatirá sobre los retos a los que se enfrenta el territorio valenciano, incidiendo en las las ciudades medias que están apostando por los procesos de innovación, las áreas rurales en proceso de un nuevo desarrollo y las oportunidades que ofrece Europa para ello.

Intervienen:

 • José Benlloch: Retos para las ciudades medianas valencianas que apuestan por la innovación
 • José Manuel Bisseto: Retos en las zonas rurales y de interior
 • Alberto Lorente: Redes de cooperación europea e innovación en ciudades pequeñas

Modera: Ricard Calvo (GRIDET-Universitat de València)

13:30 a 13:45 Conclusiones y cierreEl I Congreso Emprendimiento e Innovación Territorial llegará a su fin con la presentación de las principales conclusiones de la jornada de trabajo en torno a los 5 principales ejes de trabajo.

Las X Jornadas de Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana entregan los I Premios al Desarrollo Territorial

14.11.19

Las X Jornadas de Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana han celebrado la entrega de los I Premios al Desarrollo Territorial, reconocimientos que nacen con vocación de continuidad y con el objetivo de reconocer la labor de las entidades implicadas en este ámbito. Asimismo, en esta primera edición los premios han recaído en el Máster Oficial en Desarrollo Local e Innovación Territorial de la Universidad de Alicante, en la Red de Centros CEDES de la Diputación de Castellón y en el Centro de Promoción y Desarrollo Municipal de Manises. 

Premio al Centro de Promoción y Desarrollo de Manises.
Premio a la Red CEDES de la Dip Cas

Además, la organización también ha querido hacer una mención especial al profesor Joan Noguera por su compromiso con el desarrollo local y su aportación a la consolidación del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universitat de València.  

Mención de honor al profesor Joan Noguera

Les X Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana lliuren els I Premis al Desenvolupament Territorial


14.11.19
Les X Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana han celebrat el lliurament dels I Premis al Desenvolupament Territorial, reconeixements que naixen amb vocació de continuïtat i amb l’objectiu de reconèixer la tasca de les entitats implicades en aquest àmbit. Així mateix, en aquesta primera edició els premis han recaigut en el Master Oficial en Desenvolupament Local i Innovació Territorial de la Universitat d’Alacant, en la Xarxa de Centres CEDES de la Diputació de Castelló i en el Centre de Promoció i Desenvolupament Municipal de Manises.
A més, l’organització també ha volgut fer una menció especial al professor Joan Noguera pel seu compromís amb el desenvolupament local i la seua aportació a la consolidació de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València.

Premio al Máster en DL e Innov. Territorial de la UA

Les X Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana es consoliden com a punt de trobada dels professionals de la gestió territorial

L’esdeveniment, organitzat pel Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València, aquest any ha donat una major visibilitat a les experiències presentades

14.11.19
Les X Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana, que s’han celebrat a la Universitat de València, s’han consolidat en el seu desè aniversari com a punt de trobada per als professionals de la gestió del desenvolupament territorial.


De fet, aquest esdeveniment organitzat pel Grup de Recerca en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València ha reunit a gairebé 200 professionals d’aquest àmbit en la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Socials.

L’esdeveniment ha donat la benvinguda als assistents amb un acte inaugural en el qual ha participat el Secretari Autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, el coordinador de les jornades, Ricard Calvo, el vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, i la directora de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, Mª Dolores Pitarch.

Posteriorment, el públic ha pogut conèixer algunes de les experiències presentades per part dels seus autors, ja que en aquest desè aniversari l’organització ha apostat per donar una major visibilitat als projectes seleccionats pel Comitè Científic.

X JDL 2019


En aquest sentit, representants de diferents entitats com Creu Roja Castelló, Natura i Cultura, l’Institut Valencià de la Joventut, l’Estratègia València Capital Mundial del Disseny, el Corredor Mediterrani i l’Aeroport de Castelló, han exposat les seues experiències al públic en les diferents taules.


El coordinador de les X Jornades de Desenvolupament Local, Ricard Calvo, ha apuntat que ‘en aquest gran dia del desenvolupament local de la Comunitat Valenciana volem agrair tant l’assistència a les jornades com l’esforç realitzat per totes les persones que durant aquests 10 anys han fet possible aquesta trobada’.

Per part seua, el Secretari Autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha mostrat el seu compromís amb la territorialització de les polítiques de desenvolupament local i ha destacat ‘la necessitat de trobar nous espais multinivell per a desenvolupar d’una manera més sostenible i igualitària el territori’.

L’organització ha agraït l’interès de les persones que han presentat experiències, així com el suport dels diferents col·laboradors com la Universitat de València, l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, el Vicerectorado de Projecció Territorial i Societat, la Federació de Personal Tècnic en Gestió del Desenvolupament Local (ADLYPSE CV), el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), la Generalitat Valenciana, Caixa Popular, la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana, la Diputació de València i el Consorci per a la Creació d’Ocupació ‘Pactem Nord’.

X JDL 2109 Inauguració.

Las X Jornadas de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana se consolidan como punto de encuentro de los profesionales de la gestión territorial  

El evento, organizado por el Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial de la Universitat de València, este año ha dado una mayor visibilidad a las experiencias presentadas

14.11.19

Las X Jornadas de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana, que se han celebrado en la Universitat de València, se han consolidado en su décimo aniversario como punto de encuentro para los profesionales de la gestión del desarrollo territorial. 

De hecho, este evento organizado por el Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial de la Universitat de València (GRIDET ) ha reunido a casi 200 profesionales de este ámbito en el Salón de Actos de  la Facultad de Ciencias Sociales. 

El evento ha dado la bienvenida a los asistentes con un acto inaugural en el que ha participado el Secretario Autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, el coordinador de las jornadas, Ricard Calvo, el vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, y la directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Mª Dolores Pitarch. 

Posteriormente, el público ha podido conocer algunas de las experiencias presentadas por parte de sus autores, ya que en este décimo aniversario la organización ha apostado por dar una mayor visibilidad a los proyectos seleccionados por el Comité Científico. 

En este sentido, representantes de distintas entidades como Cruz Roja Castellón, Natura y Cultura, el Instituto Valenciano de la Juventud, la Estrategia València Capital Mundial del Diseño, el Corredor Mediterráneo y el Aeropuerto de Castellón, han expuesto sus experiencias al público en las distintas mesas.

El coordinador de las X Jornadas de Desarrollo Local, Ricard Calvo, ha apuntado que “en este gran día del desarrollo local de la Comunidad Valenciana queremos agradecer tanto la asistencia a las jornadas como el esfuerzo realizado por todas las personas que durante estos 10 años han hecho posible este encuentro”. 

Por su parte, el Secretario Autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha mostrado su compromiso con la territorialización de las políticas de desarrollo local y ha destacado “la necesidad de encontrar nuevos espacios multinivel para desarrollar de una manera más sostenible e igualitaria el territorio”.

Desde la organización de estas Jornadas agradecemos el interés de las personas que han presentado experiencias, así como el apoyo de los distintos colaboradores como la Universitat de València, el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, el Vicerectorado de Proyección Territorial i Sociedad, la Federación de Personal Técnico en Gestión del Desarrollo Local (ADLYPSE CV), el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), la Generalitat Valenciana, Caixa Popular, la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana, la  Diputación de Valencia y el Consorcio para la Creación de Empleo “Pactem Nord”.  


Les X Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana premiaran a les entitats que promouen bones practiques

La I edició dels ‘Premis  al desenvolupament del territori valencià’ de l’IIDL-GRIDET  reconeixen la trajectòria de 3 entitats i es lliuraran aquest dijous


12.11.19
Les X Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana, esdeveniment organitzat pel Grup d’Investigació i Desenvolupament Territorial de la Universitat de València (GRIDET) que se celebrarà aquest dijous 14 de novembre, premiarà a les entitats que promouen bones pràctiques en aquest àmbit afavorint el creixement socioeconòmic del territori.


La I edició dels ‘Premis  al desenvolupament del territori valencià’ de l’IIDL – GRIDET, que naixen amb vocació integradora per a demostrar que existeixen diverses maneres de promoure un desenvolupament territorial òptim, es donaran a conèixer a les 10.00 hores seguidament a la inauguració de les jornades, a les quals assistirà el Secretari Autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu.


En concret, l’organització lliurarà 3 distincions a diferents models d’organitzacions amb trajectòries destacades en camps com la formació, l’administració local i provincial.


En el seu desè aniversari les Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana han aconseguit un alt grau de maduresa i consolidació, i aprofundiran en les experiències presentades i seleccionades pel Comitè Científic. De fet, l’esdeveniment reunirà a més de 160 professionals del sector en la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, als qui se’ls lliurarà una publicació que recull les experiències seleccionades.

Lloc: Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Socials 

Avda. Tarongers, 4b València

Las X Jornadas de Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana premiarán a las entidades que promueven buenas prácticas  

La I edición de los “Premios al desarrollo del territorio valenciano” de IIDL-GRIDET reconocen la trayectoria de 3 entidades y se entregarán este jueves 

12.11.19

Las X Jornadas de Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana, evento organizado por el Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial de la Universitat de València (GRIDET) que se celebrará este jueves 14 de noviembre, premiará a las entidades que promueven buenas prácticas en este ámbito favoreciendo el crecimiento socioeconómico del territorio. 

La I edición de los “Premios al Desarrollo del Territorio Valenciano” de IIDL – GRIDET, que nacen con vocación integradora para demostrar que existen diversas formas de promover un desarrollo territorial óptimo, se darán a conocer a las 10:00 horas seguidamente a la inauguración de las jornadas, a las que asistirá el Secretario Autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. 

En concreto, la organización entregará 3 distinciones a distintos modelos de organizaciones con trayectorias destacadas en campos como la formación, la administración local y provincial. 

En su décimo aniversario las Jornadas de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana han alcanzado un alto grado de madurez y consolidación, y se ahondará en las experiencias presentadas y seleccionadas por el Comité Científico. De hecho, el evento reunirá a más de 160 profesionales del sector en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València, a quienes se les entregará una publicación que recoge las experiencias seleccionadas. 

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales 

Avda. Tarongers, 4b Valencia 

Las X Jornadas de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana reunirán en Valencia a los profesionales del sector el próximo 14 de noviembre

Las jornadas se celebrarán en la Facultad de Ciencias Sociales y la programación aportará un mayor protagonismo a las experiencias presentadas

Las X Jornadas de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana reunirán en Valencia a los profesionales del sector el próximo jueves 14 de noviembre con el objetivo de compartir experiencias y poner en valor la función que desempeña el personal técnico de empleo y gestión del desarrollo local.

El evento, impulsado por el Grupo de Investigación de Desarrollo Territorial de la Universitat de València (GRIDET), gira en torno a la temática de la coordinación institucional multinivel y cumple su décimo aniversario aportando un mayor protagonismo a las experiencias presentadas. 

Las jornadas empezarán a las 09:30 horas en la Facultad de Ciencias Sociales y contarán con la asistencia del Secretario Autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. Asimismo, la programación ahondará en las experiencias seleccionadas por el Comité Científico con la celebración de una mesa y con la presentación de tres proyectos ligados a las tres provincias. 

Alrededor de 150 personas han formalizado su inscripción al evento, entre los que figuran profesionales, estudiantes y organizaciones vinculadas con este ámbito. Las inscripciones continuarán abiertas en los próximos días a través de www.gridet.blogs.uv.es, donde se puede encontrar el formulario en el mismo cartel de las jornadas. 

La organización ha agradecido a todas las personas que han presentado sus experiencias en el período establecido, así como el apoyo de los distintos colaboradores como la Universitat de València, el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, el Vicerectorado de Proyección Territorial i Sociedad, la Federación de Personal Técnico en Gestión del Desarrollo Local, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), la Generalitat Valenciana, Caixa Popular, la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana, la  Diputación de Valencia y el Consorcio para la Creación de Empleo “Pactem Nord”.  

Les X Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana reuniran a València als professionals del sector el pròxim 14 de novembre

Les jornades se celebraran en la Facultat de Ciències Socials i la programació aportarà un major protagonisme a les experiències presentades


09.11.19
Les X Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana reuniran a València als professionals del sector dijous que ve 14 de novembre amb l’objectiu de compartir experiències i posar en valor la funció que realitza el personal tècnic d’ocupació i gestió del desenvolupament local.

L’esdeveniment, impulsat pel Grup de Recerca de Desenvolupament Territorial de la Universitat de València (GRIDET), gira al voltant de la temàtica de la coordinació institucional multinivell i compleix el seu desè aniversari aportant un major protagonisme a les experiències presentades.


Les jornades començaran a les 09:30 hores en la Facultat de Ciències Socials i comptaran amb l’assistència del Secretari Autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu. Així mateix, la programació aprofundirà en les experiències seleccionades pel Comitè Científic amb la celebració d’una taula i amb la presentació de tres projectes lligats a les tres províncies.


Al voltant de 150 persones han formalitzat la seua inscripció a l’esdeveniment, entre els quals figuren professionals, estudiants i organitzacions vinculades amb aquest àmbit. Les inscripcions continuaran obertes en els pròxims dies a través de la web www.gridet.blogs.uv.es, on es pot trobar el formulari en el mateix cartell de les jornades.


L’organització ha agraït a totes les persones que han presentat les seues experiències en el període establert, així com el suport dels diferents col·laboradors com la Universitat de València, l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, la Federació de Personal Tècnic en Gestió del Desenvolupament Local, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), la Generalitat Valenciana, Caixa Popular, la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana, la Diputació de València i el Consorci per a la Creació d’Ocupació ‘Pactem Nord’.

X JDL UV 2019

Recta final a les X JDL 2019

Programa, Cartell i formulari d’inscripció.


DIJOUS 14/11/2019 

PROGRAMA X JDL 2019 

Lloc: Saló d’Actes  de la Facultat de Ciències Socials 

09:00

Acreditacions i entrega de materials 

09:30

Inauguració i presentació de les X JDL 2019:

 • En Jorge Hermosilla, Vice Rector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València
 • N’Enric Nomdedéu, Secretari Autonòmic d’Ocupació i Director General de Labora
 • Na Mª Dolores Pitarch, Directora de l’ IIDL-UV
 • En Ricard Calvo, Coordinador de les X JDL 2019, GRIDET- UV

10:00

Entrega   I Edició Premis “Desenvolupament del territori valencià”

10 anys de JDL-CV: transferència al territori

Presenta: Ricard Calvo, Coordinador de les X JDL 2019, GRIDET-UV

Taula d’experiències presentades a les X JDL 2019 

1-“La escuela de segunda oportunidad, un nuevo paradigma de coordinación institucional multinivel para el desarrollo del talento joven de nuestro territorio del siglo XXI”. Cristina Montañés Cruz.Cruz Roja Castellón. Escuela de 2ª oportunidad Ayuntamiento de Castellón / Casal Jove Grao.

2-”Xarxa Jove. La municipalización de las políticas de Juventud”.Jesús Martí Nadal. Director General del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

3-”Voluntariado Ambiental de la Comunitat Valenciana: conexiones para la participación ciudadana en el desarrollo local sostenible”. Albano López López, Sandra López Berasategui i José Simó López. Natura y Cultura Servicios Ambientales, S.L.

11:30

DESCANS (CAFENET)

12:00

Experiència marc 1:  

“Un desenvolupament per a un territori: València, 2022, Capital mundial del disseny”

        En Pau Rausell, Codirector Estratègic València Capital Mundial del Disseny

Presenta: N’Enric Sigalat, Coordinador de les X JDL 2019, GRIDET-UV

12:30

Experiència marc 2:

“Corredor Mediterrani. Un projecte multinivell estratègic per al desenvolupament del territori”

En Josep V. Boira, Comissionat del Govern d’Espanya per al Corredor Mediterrani

Presenta : Na Mònica Bou Pastor, Coordinadora de les X JDL 2019, GRIDET-UV, ADLYPSE-CV

13:15

Experiència marc 3:

“L’Aeroport de Castelló: passat, present i futur d’un projecte”

En Joan Serafí Bernat,, Director General Aeroport de Castelló

Presenta : En José D, Martínez, Coordinador de les X JDL 2019, Diputació de València

14:00

Cloenda, conclusions i propostes de futur 

 • N’Albert Moncusí, Degà de la Facultat de Ciències Socials 
 • En José Mazón, President de la Federació Adlypse CV 
 • En José D, Martínez, Coordinador de les X JDL 2019, GRIDET-UV, ADLYPSE-CV, Diputació de València

INSCRIPCIONS

A més de la publicació que entreguem tots els anys, als 100 primers assistents se’ls lliurarà un detall institucional del 10é aniversari de les JDL

Programa i formulari d'inscripcions
Inscripcions X JDL 2019