PRIMERA CIRCULAR XI JDL 12 DE NOVEMBRE DE 2020

“OBJECTIUS DEL NOSTRE TERRITORI PER AL 2030: canvi demogràfic, competitivitat i atracció d’activitat”

Amb la idea de tractar alguns dels reptes territorials propis del segle XXI des d’un enfocament innovador, us proposem en la XI JDL 2020, dos eixos temàtics que contribuïsquen a visibilitzar algunes propostes i alternatives per al disseny i desenvolupament d’estratègies innovadores adaptades a les realitats pròpies de cada territori.

Un territori es construeix en un espai compartit i la interacció entre la diversitat d’actors públics i privats que aporten coneixements i recursos que propicien el seu desenvolupament. En aquest context, el concepte d’Intel·ligència Competitiva (IC), és una eina clau per a la presa de decisions. Aquesta es basa sobretot en l’anàlisi de la informació i en els processos que permeten l’apropiació territorial del coneixement dels actors per a accedir a escenaris de futur que permeten prendre decisions estratègiques en el present orientades a la millora, sostenibilitat i competitivitat d’un territori. Així i tot, la intel·ligència territorial és l’aplicació de la intel·ligència competitiva a escala local. És a dir, el fet de conèixer els avantatges d’utilitzar i aplicar els processos d’Intel·ligència Competitiva adaptada a les nostres organitzacions i territoris per a fer-los més competitius i millorar el procés de presa de decisions estratègiques de creixement. Un creixement que hauria de ser més cohesionat, més sostenible i més innovador. La Intel·ligència Competitiva (IC) com a eina, ens permetrà, d’una banda, millorar el coneixement de l’entorn gràcies a processos de vigilància i gestió del talent innovador i també el procés de presa de decisions estratègiques mitjançant processos sistemàtics de recollida, tractament i anàlisi de diversa informació a fi de millorar la competitivitat del nostre territori.

I d’una altra, visibilitzar i analitzar diferents propostes que permeten millorar les condicions dels territoris per a l’atracció d’activitat econòmica que contribuïsca a millorar el seu posicionament i diferenciació competitiva millorant la qualitat de vida de les persones que decideixen desenvolupar la seua vida en entorns amb majors dificultats de creixement sostenible, especialment en entorns rurals i amb reptes demogràfics.  

Proposem en definitiva en la XI JDL 2020, mostrar aquelles iniciatives que han sigut capaços d’afrontar els reptes actuals, entenent la importància de posar tots els recursos innovadors i tecnològics actuals al servei del desenvolupament territorial i de la millora de qualitat de vida dels seus ciutadans en col·laboració amb el conjunt de les administracions públiques afectades: estatal, autonòmica i local, creant a més, una cultura de planificació territorial i d’avaluació de polítiques territorials rigorosa, basada en informació i en la gestió de dades que es convertisquen i aporten valor.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social, investigador i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de maig de 2020 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línies on es descriu l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comitè Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 15 de juny de 2020 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha sigut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que se farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

PDF Primera circular

“OBJETIVOS DE NUESTRO TERRITORIO PARA EL 2030:cambio demográfico, competitividad y atracción de actividad”

Con la idea de tratar algunos de los retos territoriales propios del siglo XXI desde un enfoque innovador, os proponemos en la XI JDL 2020, dos ejes temáticos que contribuyan a visibilizar algunas propuestas y alternativas para el diseño y desarrollo de estrategias innovadoras adaptadas a las realidades propias de cada territorio.

Un territorio se construye en un espacio compartido y la interacción entre la diversidad de actores públicos y privados que  aportan conocimientos y recursos que propicien su desarrollo. En este contexto, el concepto de Inteligencia Competitiva (IC), es una herramienta clave para la toma de decisiones, basado sobre todo en el análisis de la información y en los procesos que permiten la apropiación territorial del conocimiento de los actores para acceder a escenarios de futuro que permitan tomar decisiones estratégicas en el presente orientadas a la mejora, sostenibilidad y competitividad de un territorio. Aun así, la inteligencia territorial es la aplicación de la inteligencia competitiva a escala local. Es decir, el hecho de conocer las ventajas de utilizar y aplicar los procesos de Inteligencia Competitiva adaptada a nuestras organizaciones y territorios para hacerlos más competitivos y mejorar el proceso de toma de decisiones estratégicas de crecimiento. Un crecimiento que debería ser más cohesionado, más sostenible y más innovador. La Inteligencia Competitiva (IC) como herramienta, nos permitirá, por un lado, mejorar el conocimiento del entorno gracias a procesos de vigilancia y gestión del talento innovador y también el proceso de toma de decisiones estratégicas mediante procesos sistemáticos de recogida, tratamiento y análisis de diversa información con el objeto de mejorar la competitividad de nuestro territorio.

Y de otro, visibilizar y analizar diferentes propuestas que permitan mejorar las condiciones de los territorios para la atracción de actividad económica que contribuya a mejorar su posicionamiento y diferenciación competitiva mejorando la calidad de vida de las personas que deciden desarrollar su vida en entornos con mayores dificultades de crecimiento sostenible, especialmente en entornos rurales y con retos demográficos.  

Proponemos en definitiva en la XI JDL 2020, mostrar aquellas iniciativas que han sido capaces de afrontar los retos actuales entendiendo la importancia de poner todos los recursos innovadores y tecnológicos actuales al servicio del desarrollo territorial y de la mejora de calidad de vida de sus ciudadanos en colaboración con el conjunto de las administraciones públicas afectadas: estatal, autonómica y local, creando además, una cultura de planificación territorial y de evaluación de políticas territoriales rigurosa, basada en información y en la gestión de datos que se conviertan y aporten valor.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social, investigador y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tienen que atender a los siguientes plazos y requisitos:

1) Presentar antes del 30 de mayo de 2020 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describe la experiencia que se ha llevado adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío al correo: jdl.gridet@gmail.com

2) Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada. Antes del 15 de junio de 2020 se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán en la publicación que se hará al efecto y que se entregará el día de la Jornada.

PDF Primera circular

Més informació a:    http://gridet.blogs.uv.es

Comentarios cerrados.