VIII JORNADES SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA CV – Primera circular

VIII JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VIII JDL 2017)

València, 14 de desembre de 2017

(PRIMERA CIRCULAR)

«El finançament del desenvolupament local i el seu retorn»

En edicions anteriors de les nostres JDL hem plantejat temàtiques on vinculàvem el bon desenvolupament local amb tot un grapat d’àmbits o formes de fer (estratègies) com són, la innovació (inclosa la social), la responsabilitat territorial (i no només corporativa, l’avaluació i política, les xarxes socials entre empreses, institucions públiques i societat civil, la participació i la cultura, l’equitat social o la sostenibilitat com a visió integral orientada cap a desenvolupament, i no només cap al creixement. Si bé és un bon camí, creguem que encara no completem tots els ingredients d’un model de desenvolupament local a implantar al nostre País, quedant-nos alguns pendents com la qüestió del seu finançament i del retorn que s’obté.

Dimensió econòmica del desenvolupament que està molt present a la seua pràctica quotidiana, tant és així que molts tècnics i polítics quan parlem de desenvolupament local, l’anomenem com a desenvolupament econòmic local (també DEL), vinculant-lo amb el funcionament dels negocis, les empreses, l’ocupació, els ingressos i guanys monetaris, etc. i els efectes que tot açò té sobre el territori.

En aquesta 8a edició de les nostres jornades, volem centrar la temàtica en eixa dimensió, on les administracions locals són entitats prestadores de béns i serveis per als seus ciutadans i ciutadanes. I ho fan directament amb el seu propi personal (del que són ocupadors/empresaris) o a través contractes amb proveïdors, entitats financeres…. El que suposa unes despeses i inversions que cal respondre a una estratègia i una adequada administració i comptabilitat. I entre elles, les accions sobre l’ocupació, l’emprenedoria, el foment empresarial i comercial, la capacitació laboral, etc., en general parcialment finançades amb subvencions d’administracions d’àmbit superior. Cas semblant és el de la realització d’obres municipals, en les compres i contractacions de serveis es pot fer dins una estratègia de desenvolupament local, on caldria valorar els retorns que dites despeses/inversions han tingut en l’economia local i els mateixos ingressos municipals.

Per aquestes VIII JDL 2017, voldríem conèixer experiències i pràctiques de desenvolupament econòmic local, on l’entitat local ha fet inversions i despeses pròpies (amb o sense suport extern) que han repercutit en el benestar dels seus ciutadans, buscant aliances estratègiques amb empreses del territori i on s’haja valorat el retorn socioeconòmic obtingut, més enllà del rèdit polític i/o electoral.

Els programes poden ser de qualsevol àrea d’activitat socioeconòmica vinculada directa o indirectament amb l’ocupació i el desenvolupament del territori, incloent-hi a manera d’exemple, programes d’estalvis i eficiències (energètiques, hidràuliques, de processos, de qualitat, equitat, inserció…), la creació de vivers d’empreses, programes d’acceleració d’empreses, inversions en foment del turisme local, creació d’una marca de qualitat local, disseny d’un pla estratègic local, creació d’una agència/organisme/departament especialitzat dins la corporació local (inclosa l’associacionisme intermunicipal), millores tecnològiques que permeten reduir una despesa econòmica directa o indirectament, la creació d’una moneda complementària, la compra pública verda o responsable, la contractació amb clàusules socials, etc.. però sempre, a ser possible, que estiga analitzat el seu impacte i retorn, bé en termes monetaris o en altres tipus de balanços.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a aquesta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de maig de 2017 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línies on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada El finançament del desenvolupament local i el seu retorn.

Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 30 de juny de 2017 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans del 15 de setembre, que serà avaluat pel Comitè Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que es farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada del 14 de desembre.

Més informació a: http://gridet.blogs.uv.es/

logos jdl 2017 B.jpg

VIII JORNADA SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(VIII JDL 2017)

Valencia, 14 de diciembre de 2017

(PRIMERA CIRCULAR)

«La financiación del desarrollo local y su retorno»

En ediciones anteriores de nuestras JDL hemos planteado temáticas donde vinculamos el buen desarrollo local con todo un abanico de ámbitos o formas de hacer (estrategias) como son, la innovación (incluida la social), la responsabilidad territorial (y no sólo corporativa), la evaluación y política, las redes sociales entre empresas, instituciones públicas y sociedad civil, la participación y la cultura, la equidad social o la sostenibilidad como visión integral orientada hacia desarrollo, y no sólo hacia el crecimiento. Si bien es un buen recorrido, creemos que todavía no hemos completado con todos los ingredientes necesarios para un modelo de desarrollo local a implantar en nuestro país. Faltan ingredientes como la cuestión de su financiación y del retorno que se obtiene a posteriori.

Dimensión económica del desarrollo que está muy presente en su práctica cotidiana, tanto es así que muchos técnicos y políticos cuando hablamos de desarrollo local, lo denominamos como desarrollo económico local (también DEL), vinculandolo al funcionamiento de los negocios, las empresas,el empleo, los ingresos y ganancias monetarias, etc. los efectos que todo esto tiene sobre el territorio.

En esta octava edición de nuestras jornadas, queremos centrar la temática en esa dimensión, donde las administraciones locales son entidades prestamistas de bienes y servicios para sus ciudadanos y ciudadanas. Y lo hacen directamente con su propio personal (del que son empleadores/empresarios) o a través contratos con proveedores, entidades financieras…. Lo cual supone unos gastos e inversiones que tienen que responder a una estrategia, a una adecuada administración y contabilidad. Y entre ellas destacamos las acciones sobre el empleo, la emprendeduría, el fomento empresarial y comercial, la capacitación laboral, etc., que son por lo general parcialmente financiadas con subvenciones de administraciones de ámbito superior. Caso parecido es el de la realización de obras municipales, en las compras y contrataciones de servicios se puede hacer dentro de una estrategia de desarrollo local, donde habría que valorar los retornos que los dichos gastos/inversiones han tenido en la economía local y los mismos ingresos municipales.

Para estas VIII JDL 2017, querríamos conocer experiencias y prácticas de desarrollo económico local, donde la entidad local ha hecho inversiones y gastos propios (con o sin apoyo externo) que han repercutido en el bienestar de sus ciudadanos, buscando alianzas estratégicas con empresas del territorio y donde se haya valorado el retorno socioeconómico obtenido, más allá del rédito político y/o electoral.

Los programas pueden ser de cualquier área de actividad socioeconómica vinculada directa o indirectamente con el empleo y el desarrollo del territorio, incluyendo en manera de ejemplo, programas de ahorro y eficiencia (energéticas, hidráulicas, de procesos, de calidad, equidad, inserción…), la creación de viveros de empresas, programas de aceleración de empresas, inversiones en fomento del turismo local, creación de una marca de calidad local, diseño de un plan estratégico local, creación de una agencia/organismo/departamento especializado dentro de la corporación local (incluida el asociacionismo intermunicipal), mejoras tecnológicas que permiten reducir un gasto económico directa o indirectamente, la creación de una moneda complementaria, la compra pública verde o responsable, la contratación con cláusulas sociales, etc.. pero siempre, a ser posible, que sea analizado su impacto y retorno, bien en términos monetarios o bien en otro tipo de balance.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tienen que atender a los siguientes plazos y requisitos:

1) Presentar antes del 30 de mayo de 2017 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha llevado a cabo, vinculada “La financiación del desarrollo local y su retorno”

Enviar al correo: jdl.gridet@gmail.com

2) Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada. Antes del 30 de junio de 2017 se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 15 de septiembre. Este texto será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará al efecto y que se entregará el día de la Jornada del 14 de diciembre.

Más información en: http://gridet.blogs.uv.es/

VII JDL 2017 Primera circular

Comentarios cerrados.