Archivos de la categoría desenvolupament territorial

Planificació i innovació territorial (I + D+ i +T ) Ferramentes i experiències.

Planificació i innovació territorial (I+D+i+T) Ferramentes i experiències

Ricard Calvo, Mónica Bou, Enric Sigalat i José D. Martínez (coords.)

Aquesta publicació és un recull de les ponències i experiències més destacades presentades a les IX Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat de Valenciana (IXJDL2018), que tingueren lloc a València el 15 de novembre de 2018.

Coordinadors: Ricard Calvo, Mónica Bou, Enric Sigalat i José D. Martínez GRIDET (Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València)

Comité científic: Inmaculada Garrido (Experta en Desenvolupament Local i AEDL); Isabel Sancho (Universidad de Alicante); José Domingo Martínez (Diputació de València-Serveis Innovadors i Sostenibles i Federació ADLYPSE-CV); Antonio Martínez-Puche (Universidad de Alicante); José Antonio Navarro (Pactem Nord i ADLYPSE-València); Ximo Farinós (Universitat de València-IIDL-Càtedra Cultura Territorial); Jordi Tormo (CEEI-Valencia); Ricard Calvo (Universitat de València-IIDL-GRIDET), Coordinador del Comité.

Llicència CopyLeft. Es permet la reproducció total o parcial d’aquest llibre i els seus articles a condició de citar la font i l’autor. CreativeCommons.

Imatge de la portada: Paco Cano

Edita: Editorial Neopatria, s.l. C/ del Mur, 1-entl. A – 46600 Alzira (València) www.neopatria.es – info@neopatria.es ISBN: 978-84-17464-29-5 Depòsit legal: V-3018-2018

El territori es construeix a l’espai compartit i la interacció entre els diversos actors, tan públics com a privats, que aporten coneixements, recursos i eines que propicien el desenvolupament del territori en relació amb les seues pròpies trajectòries, visions de futur i singularitats als seus contextos. El desenvolupament territorial depén de les competències i l’enfocament que tinguen aquests actors en l’articulació de xarxes i en la formació d’actius de coneixement al voltant de les possibilitats i les potencialitats del territori. D’aquesta manera, es pot actuar positivament enfront dels canvis de l’entorn, desplegant un comportament tan adaptatiu com predictiu, i fins i tot propiciatori a la transformació, del canvi. L’objectiu del Comité Organitzador de les Jornades és el d’aprofundir en el model conceptual d’intel·ligència territorial, el qual es compon d’experiències i processos que possibiliten l’apropiació territorial del coneixement i el desenvolupament d’una intel·ligència col·lectiva per promoure el desenvolupament socioeconòmic i sustentable del territori.

En aquest sentit, malgrat la polisèmia del concepte d’intel·ligència territorial i els seus diferents enfocaments, tots conflueixen a concebre el territori com una realitat auto organitzativa amb capacitat d’aprenentatge. És a dir, capacitat d’aplicar coneixements i competències per part dels actors implicats al territori o variar les seues accions responent als diferents canvis en funció de les experiències passades i de la informació i coneixement generat. Entenem i ens referim al fet que la intel·ligència resideix en els actors territorials i agents individuals.

En aquesta publicació volem mostrar com els actors implicats al territori avancen en dinàmiques, processos i mecanismes enfront dels canvis i reptes plantejats pels seus propis contextos socials, amb la finalitat de compartir el coneixement en benefici de tots, i especialment, en benefici del desenvolupament social i sustentable des de l’àmbit de les seues intervencions, i des d’on promoure la investigació comparativa de difondre eines, metodologies i experiències d’intervenció i d’investigació accessibles als actors del desenvolupament «sostenible» dels territoris. Fent de tot açò, un exercici d’aprenentatge permanent en les pràctiques i intervencions desenvolupades de les experiències analitzades. Bona mostra de tot això, són els textos que s’arrepleguen a la present publicació. Deu experiències que se presenten i que són un bon exemple del que s’està fent al territori valencià, tant per actors públics com per privats.

La primera d’elles, «Rojas Mercat Sostenible», presentada per Mario Turégano, Rosana Gómez, Adoración Monrós i Gabriela Álvarez (de RS+Pymes Asociación valenciana), mostra l’experiència portada a terme al mercat de Rojas i la seua proposta per a un model de gestió basat als valors de la responsabilitat social per als mercats municipals. En segon lloc, «Xarrrades per arreglar el barri» (Juli A. Aguado, MaJosé Carretero, Josefa Peris i Llúcia Sendra) mostra una experiència de participació ciutadana desenvolupada al municipi de Catarroja amb l’objectiu de fomentar la implicació i la participació de la ciutadania en la millora de la qualitat de vida dels barris per a fomentar la creació d’associacions veïnals. Idea-Alzira (Carmen Herrero) ens aporta «Viaje a la empleabilidad» que mostra com s’ha intentat donar resposta a la situació d’atur de la població alzirenya com a conseqüència de la crisi viscuda des de 2008. En quart lloc, Enrique Peiró i Ximo Farinós amb el seu treball «Las Edusi en la Comunidad Valenciana; Una actualización. Bases para una adecuada planificación comprehensiva e integral», proposen una interessant reflexió sobre la necessitat de corregir les dinàmiques inadequades que acaben derivant en impactes territorials negatius.

Li continua l’experiència presentada des de l’empresa Kenus Informática (Gilberto Martínez, Constantinos Stylianou, Gabriela Viale Pereira i Haris Neophytou), titulada «Proyecto SmartGov: hacia una movilidad más inteligente», projecte financiat des de l’Unió Europea i que s’ha desenvolupat a dos municipis, un d’Espanya i d’altre de Xipre, amb la finalitat de crear nous mètodes de governança intel.ligent i ferramentes de suport a les TIC. 

En sisé lloc, Eloy Sentana presenta alguns resultats de l’Edusi desenvolupada al municipi d’Alacant. Concretament presenta «Evaluación de la participación ciudadana en proyectos de promoción económica. El caso del proyecto europeo EDUSI «Las Cigarreras» de Alicante» com a un bon exemple de la participació social activa al desenvolupament dels projectes públics. La setena de les aportacions la fa Ester González, que també centrada en la província d’Alacant («Experiencias de retención y fomento del capital territorial en la provincia de Alicante») i com a part de la seua tesis doctoral futura, proposa l’experiència en retenció i foment del capital territorial en conèixer si els municipis i consorcis disposen d’atenció i formació per a emprenedors amb la finalitat de lligar-los al seu territorri.

Per la seua part, Lluna Àrias presenta «Protegir L’Horta i preservar la seua biodiversitat» experiència de participació social de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Burjassot i el Consell Agrari Local per tal de preservar la biodiversitat de l’horta i reduir el malbaratament dels cultius naix aquesta mesura de control biològic que evita l’eliminació de les espècies problemàtiques. La novena de les experiències ve des del CEEI «El mapa de entidades y servicios al emprendimiento de la Comunitat Valenciana: una herramienta web de innovación territorial» (Jesús Casanova, Pablo Rojo i Jordi Tormo) presenten una ferramenta web d’innovació territorial que situa sobre el mapa al conjunt d’entitats i serveis que, a l’àmbit valencià, donen suport a l’emprenedurisme innovador.

Tanca esta edició dos experiències d’alt interès, d’una banda «Participació ciutadana i associacionisme com a estratègia municipal de l’Ajuntament de Bellreguard» (Juanjo Giner) que mostra la tasca desenvolupada a este poble de La Safor i com elements com la participació i l’associacionisme són verdaders motors de la innovació social. I d’altra Mou Agres, una nova forma de viure el territori (Eulàlia Ribes, Clara Chorques, Agustín Pons i Carles Rodrigo), que presenta un moviment creat per la ciutadania amb el consens de totes les forces polítiques, que sols busca la unanimitat en mantindré la identitat del seu poble, Agres.

Sens dubte,«interessants experiències les presentades a esta edició de les JDL, amb una varietat de propostes molt àmplia i creguem que prou representativa del que estan portant a terme els nostres territoris.

València, novembre de 2018

El Comité Organitzador de les IXJDL2018

 

 

 

IX JDL 2018 Cartell

 

IX JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (IX JDL 2018)

València, 15 de novembre de 2018

“FERRAMENTES I EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ

I INNOVACIÓ TERRITORIAL ( I + D + i + T ): obligats al canvi?


JA ESTÀ PRÒXIMA LA DATA DE FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES PER A LES IX JDL 2018

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada havien  de presentar abans del 30 de març de 2018 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

Moltes gràcies a totes aquelles persones i/o entitats que ens han fet arribar les seues propostes ja. Esperem encara que arriben algunes més.

Abans del 30 d’abril de 2018  i una vegada   que les propostes siguen revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que es farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

 

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tenían que presentar antes del 30 de marzo de 2018 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha traído adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío al correo: jdl.gridet@gmail.com

 

Muchas gracias a todas aquellas personas y/o entidades que nos han hecho llegar sus propuestas ya. Esperamos aún que lleguen algunas más.

Antes del 30 de abril de 2018 y una vez que las propuestas sean revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará a tal efecto y que se entregará el día de la Jornada.

Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial

PRIMERA CIRCULAR IX JDL 2018 València, 15 de novembre de 2018


IX JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018)València, 15 de novembre de 2018

(PRIMERA CIRCULAR)

“FERRAMENTES I EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ

I INNOVACIÓ TERRITORIAL ( I + D + i + T ): obligats al canvi?”

Cap projecte per al desenvolupament d’un territori té sentit si no naix d’una planificació definida al voltant d’unes necessitats pròpies del territori i de la seua població. Més de 30 anys després de la implantació d’un nou model per al desenvolupament del territori, se’ns fa necessari proposar una reflexió sobre la capacitats que els distints territoris han tingut, tenen o poden tindre per a planificar accions que podem considerar com a innovadores (novedoses tal vegada).

És per això que ens proposem una jornada capaç de fer reflexionar, però també que permeta visibilitzar experiències d’interés i generar un debat per a compartir ferramentes que ens puguen ser d’utilitat.

En aquesta 9a edició de les nostres jornades, vos demanem les vostres aportacions al voltant de les següents línees de treball:

 1. Reflexions sobre el canvi de model al que ens enfrontem: la Llei Valenciana d’Ocupació
 2. Experiències d’innovació de les xarxes territorials (empresarials, socials, socio-institucionals, indústria 4.0, etc.)
 3. Models de desenvolupament urbà integral isostenible (EDUSI, Smart citys,…)
 1. Experiències de retenció i foment del capital territorial
 1. Metodologies i instruments de participació
 2. Experiències de projectes europeus d’innovació territorial
 1. Iniciatives de digitalització davant el mercat laboral del segle XXI

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de març de 2018 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 30 d’abril de 2018 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que se farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

IX JORNADA SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(IX JDL 2018) Valencia, 15 de noviembre de 2018

(PRIMERA CIRCULAR)

“HERRAMIENTAS Y EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN

E INNOVACIÓN TERRITORIAL ( I + D + i + T ): ¿obligados al cambio?”

Ningún proyecto para el desarrollo de un territorio tiene sentido si no nace de una planificación definida alrededor de unas necesidades propias del territorio y de su población.

Más de 30 años después de la implantación de un nuevo modelo para el desarrollo del territorio, se nos hace necesario proponer una reflexión sobre la capacidades que los distintos territorios han tenido para planificar acciones que podemos considerar como innovadoras (novedosas tal vez).

Nos proponemos una jornada capaz de hacer reflexionar, pero también que permita visibilizar experiencias de interés y compartir herramientas que nos puedan ser de utilidad.

En esta 9a edición de nuestras jornadas, os pedimos vuestras aportaciones alrededor de las siguientes líneas de trabajo:

 1. Reflexiones sobre el cambio de modelo: la Ley Valenciana de Empleo
 2. Experiencias de innovación de las redes territoriales (empresariales, sociales, socio-institucionales, industria 4.0,…)
 3. Modelos de desarrollo urbano integral y sostenible (EDUSI, Smart Cities,…)
 4. Experiencias de retención y fomento del capital territorial
 5. Metodologías e instrumentos de participación
 6. Experiencias de proyectos europeos de innovación territorial
 7. Iniciativas de digitalización ante el mercado laboral del siglo XXI

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tienen que atender a los siguientes plazos y requisitos: 1) Presentar antes del 30 de abril de 2018 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describa la experiencia que se ha traído adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío propuestas al correo: jdl.gridet@gmail.com

2) Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada. Antes del 30 de mayo de 2018 se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán a la publicación que se hará al efecto y que se entregará el día de la Jornada.

PRIMERA CIRCULAR VAL

PRIMERA CIRCULAR CAST

 

VIII JDL 2017 CARTELL I PROGRAMA. INSCRIPCIONS

Cartell e inscripcions VII JDL CV 2016

cartell VII JDL 2016

El GRIDET participa a un intercanvi d’experiències amb l’Instituto de Investigación en Desarrollo Territorial PRAXIS de Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela (Santa Fe, Argentina)

Fruit del conveni de col•laboració signat entre l’IIDL-UV i la Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela, el professor Ricard Calvo ha participat com a ponent impartint un Seminari de Postgrau a la Maestría en Desarrollo Territorial que es desenvolupa a eixa Universitat i que està dirigit per Pablo Costamagna. En el transcurs del mateix ha participat a una sessió d’intercanvi d’experiències amb professorat i a personal investigador en desenvolupament territorial de l’esmentada universitat, ha permès l’intercanvi d’experiències i l’afiançament de la relació entre les dos entitats.

part GRIDET intercamvi Argentina

Daniel Frana, director ejecutivo de ACDICAR, aseguró que “el arduo trabajo técnico de recolección y cruzamiento de datos ha finalizado y que el anuncio oficial de los resultados -como así también de la web del Plan- dependen de detalles de agenda. Esta semana hubo una reunión con un especialista español”
El Plan Rafaela Productiva 2020 mantuvo un encuentro de carácter formador con el especialista en desarrollo local y docente de la Universidad de Valencia, Ricard Calvo, quien facilitó algunas herramientas metodológicas para poder llevar a cabo un diagnóstico de los diferentes componentes de un territorio, identificados según el especialista como recursos, actores y dinámicas.
«El encuentro se enmarcó dentro del Convenio de Colaboración con el instituto Praxis, de UTN, que lleva adelante la Maestría en Desarrollo Territorial y aporta los docentes y consultores que llegan a Rafaela para esta clase de eventos», informó.
«Hoy, la participación de la sociedad no es tan sencilla de lograr, principalmente por la falta de tiempo que sufren las personas para, por ejemplo, ir a un taller. Entonces hay que utilizar nuevas técnicas: redes sociales, herramientas virtuales, técnicas de Focus Group o entrevistas a informantes clave. De esa manera la participación se va construyendo», contó Frana al describir cuál fue el tema central de la reunión sostenida con el profesional español.

Per més informació: «Es inminente la presentación del prediagnóstico»<http://www.diariocastellanos.net/noticia/es-inminente-la-presentacion-del-prediagnostico>

www.diariocastellanos.net

ENCUENTRO COMARCAL Gandia, 25 de MAYO de 2016 “NUEVAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, NUEVOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO LOCAL”

cartell_encontre_gandia_2016

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) se han convertido en estos 30 años que llevan operando sobre el territorio en agentes activos por y para el desarrollo local de cada territorio. Es por ello que transcurrido este tiempo y ante una reformulación propuesta desde estamentos políticos del modelo de desarrollo local implantado en nuestro territorio, proponemos un encuentro en que debatir sobre la realidad en la que se encuentran estos técnicos desde perspectivas variadas: formativo-académica (¿cuáles son sus necesidades formativas?), profesional-social (¿cuál es su realidad y reconocimiento profesional?), administrativa-operativa (¿qué propuestas existen desde las administraciones que los gestionan?). Estos son algunos de los ejes sobre los que pivotará el debate propuesto.
Programa
09:30h Recepción, desayuno y bienvenida a los asistentes.
10:00h Mesa debate: Nuevas necesidades, nuevos profesionales?
o La visión académica. Representantes de las Universidades valencianas.
o La visión profesional. Representantes de Adlypse y Feprodel.
o La visión administrativa. Representantes del SERVEF i FVMP
12.00h Conclusiones y propuestas de futuro.
13:30h Clausura.

TROBADA COMARCAL Gandia, 25 de MAIG de 2016

“AEDL: NOVES NECESSITATS DEL TERRITORI, NOUS PROFESSIONALS PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL”

Els Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) s’han convertit en aquests 30 anys que porten operant sobre el territori en agents actius per i per al desenvolupament local de cada territori. És per açò que transcorregut aquest temps i davant una reformulació proposada des d’estaments polítics del model de desenvolupament local implantat en el nostre territori, proposem una trobada en què debatre sobre la realitat en la qual es troben aquests tècnics des de perspectives variades: formatiu-acadèmica (quins són les seues necessitats formatives?), professional-social (quin és la seua realitat i reconeixement professional?), administrativa-operativa (quines propostes existeixen des de les administracions que els gestionen?). Aquests són alguns dels eixos  sobre els quals pivotará el debat proposat.

Programa

09:30h  Recepció, desdejuni i benvinguda.

10:00h  Taula debat: noves necessitats, nous professionals?

 • La visió acadèmica. Representants de les Universitats valencianes.
 • La visió professional. Representats d’Adlypse i Feprodel.
 • La visió administrativa. Representats del SERVEF i FVMP

12.00h Conclusions I propostes de futur.

13:30h Clausura.